Ofte stilte spørsmål

 • Har din nabo satt opp et overvåkingskamera for å overvåke sin egen eiendom, så har han i utgangspunktet rett til dette, fordi dette regnes som et privat formål som faller utenfor personopplysningsloven. Derimot, hvis kameraet også fanger inn din eiendom eller offentlig sted, vil slik overvåking være ulovlig.

  I første omgang anbefaler vi at du går i dialog med naboen din der du forteller at det ikke er tillatt å montere kameraovervåkning som filmer andres eiendom eller offentlig sted. Du kan vise til denne veiledningen.  

  Dersom dette ikke fører frem, finnes det flere måter du kan gå frem for å løse dette selv:

  1. Du kan vurdere å ta kontakt med konfliktrådet i din kommune. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter.
  2. Du kan anmelde naboen din til politiet for krenkelse av ditt privatliv etter reglene i straffeloven (se straffeloven § 266). 
  3. Du kan gå til domstolene og kreve fjerning av kameraovervåkning som er i strid med personopplysningsloven. Det kan også være aktuelt å argumentere med at slik kameraovervåkning er i strid med naboloven § 2. Denne loven har regler som forbyr naboer å ha tiltak på eiendommen som er til urimelig ulempe for naboene.

  Les mer om kameraovervåking

 • Når en virksomhet sender en e-post der flere e-postmottagere settes synlig i mottager- eller kopifeltet, vil det være en utlevering av personopplysninger til andre. Enhver behandling av personopplysninger, det vil altså også si utlevering av e-postadresser, krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig. Et eksempel på behandlingsgrunnlag kan være at du har gitt samtykke til utleveringen. Virksomheten må vurdere hvilket behandlingsgrunnlag som ligger til grunn for utleveringen før e-posten sendes.

  På generelt grunnlag anbefaler vi å benytte blindkopi i de tilfellene der det ikke er nødvendig at mottakerne ser hvem de andre mottakerne er. Dette er et enkelt og effektivt tiltak for å blant annet sikre etterlevelse av personvernprinsippene formålsbegrensning, dataminimering og integritet av personopplysningene.

 • Når fødselsnummer sendes, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn mottakeren.

  Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten.

  Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post, men virksomheten må gjøre egne vurderinger basert på den konkrete situasjonen slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.

  Les mer om informasjonssikkerhet

 • Arbeidsgiveren vil som regel ikke ha rett å gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse eller personlige arbeidsområde på virksomhetens datanettverk. Arbeidsgiveren kan i enkelte tilfeller likevel ha rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post eller filer, forutsatt at visse vilkår i loven er oppfylt. Automatisk videresending av e-post er uansett aldri tillatt.

  Innsyn i e-post er regulert i egen forskrift. 

  Les mer om:

 • Arbeidsgivere kan bare kreve politiattest fra søkere til en stilling når det står uttrykkelig i lov eller forskrift at de har mulighet til det. Dette gjelder for eksempel i vaktvirksomheter, skoler og barnehager. Arbeidssøkeren kan derfor be arbeidsgiveren om å få vite hvor det står at det skal innhentes politiattest.

  Det bør gå frem av stillingsutlysningen at politiattest kreves.

  Yrkesgrupper som ikke faller inn under en særlov, blant annet personer som skal ansettes i frivillige organisasjoner, incestsentre eller være vertsfamilier for utvekslingselever, kan også møte krav om  politiattest. I disse tilfellene gir politiregisterforskriften kapittel 34 hjemmel for å be om slike attester.

  Les mer om politiattest

  Les mer om personvern på arbeidsplassen

 • Arbeidsgiver kan som regel ikke gjøre opptak av de ansatte sine telefonsamtaler. Det er likevel noen unntak, for eksempel for verdipapirhandelforetak og i noen tilfeller for telefonsalg og kundeservice.

  Les mer om:

 • Innebygd personvern, eller Privacy by Design, betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning.

  Les våre syv steg til innebygd personvern

  Les om programvareutvikling med innebygd personvern

 • Hvis formålet med loggføringen er å kontrollere sikkerheten i datasystemet, trenger ikke skolen samtykke fra elever eller foresatte. Ved andre formål må skolen vurdere konkret om de har rettslig grunnlag og oppfyller personvernregelverkets andre krav for loggføringen.

  Skolen skal uansett informere elevene tydelig om at de legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Det skal også opplyses om at sporene vil bli undersøkt, og hvorfor skolen gjør dette.