Barn og unges liv og hverdag for en stor del gjennomregistrert. Personopplysninger registreres og lagres på helsestasjonen, barnehagen og skolen. Vi har samlet informasjon og veiledning til hvordan vi best mulig kan ta vare på våre unges personopplysninger.

Personvern og nettvett for barn og unge

Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Og vet de hvilke rettigheter de har?

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har i flere år drevet nettressursen dubestemmer.no sammen. Der kan særlig elever og lærere, men også andre, lære om personvern og digital dømmekraft gjennom fakta, filmer, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver. Nå er en mer brukervennlig versjon av ressursen relansert, med masse nytt innhold.

Personvern og nettvett for barn og unge

Sjekkliste når du deler bilder av barn

Vi har laget en liten sjekkliste over hva du kan tenke på når det gjelder å dele bilder av barn.

 • Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
 • Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.
 • Mengde: Del færrest mulig bilder.
 • Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.
 • Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.
 • Spør alltid barna: Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.
Les mer om bilder av barn på nett

Spørsmål og svar

 • Skolefoto er en av flere anledninger hvor det er aktuelt å ta bilder i skolesammenheng, og stadig flere barnehager benytter seg også av ekstern fotograf. Et bilde der enkeltpersoner kan kjennes igjen er en personopplysning.

  For å kunne ta et bilde og bruke det lovlig, for eksempel i en skolekatalog, må et samtykke innhentes på forhånd enten fra de foresatte (dersom eleven er mindreårig) eller fra eleven selv. En skole eller barnehage kan ikke gi et samtykke på vegne av barna til at det blir tatt bilder. 

  Skolen/barnehagen må utarbeide samtykkeskjema for signering der et av valgene bør være om man ønsker å benytte seg av fotograf. Dersom de foresatte ikke ønsker at det skal tas bilder, skal barnet eller de foresattes kontaktopplysninger heller ikke sendes til fotografen. 

  Les mer om dette i veiledningen vår om bilder av barn. Den inneholder også tips til hva som kan stå i en samtykkeerklæring

  Forbrukertilsynet har laget åtte krav som forbrukerlovgivningen stiller til markedsføring av skole- og barnehagefotografering (forbrukertilsynet.no)

 • Bilder av elever er personopplysninger. Dersom skolen eller barnehagen ønsker å ta eller dele bilder av barnet krever det samtykke.

  Les veiledningen vår om bilder av barn. Den inneholder også tips til hva som kan stå i en samtykkeerklæring

 • Hvis formålet med loggføringen er å kontrollere sikkerheten i datasystemet, trenger ikke skolen samtykke fra elever eller foresatte. Ved andre formål må skolen vurdere konkret om de har rettslig grunnlag og oppfyller personvernregelverkets andre krav for loggføringen.

  Skolen skal uansett informere elevene tydelig om at de legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Det skal også opplyses om at sporene vil bli undersøkt, og hvorfor skolen gjør dette.

 • Ja, foresatte kan fotografere eller filme barna sine på arrangementer i skolen eller barnehagen, slik som adventsfest, luciafeiring, fremføringer og lignende. Skolen/barnehagen står imidlertid fritt til å lage egne retningslinjer som er tilpasset forholdene på det enkelte stedet. Det kan for eksempel være fotoforbud.

  Husk: Hvis bildene/filmen skal publiseres og det er med andre barn på bildene/filmen, må dere ha samtykke fra disse barnas foresatte først.

  Les veiledningen vår om bilder av barn. Den inneholder også tips til hva som kan stå i en samtykkeerklæring

 • Hva slags personopplysninger et informasjonssystem kan inneholde, er avhengig av formålet med systemet og sikkerhetsnivået. Formålet er avgjørende fordi det ikke er lov å registrere flere eller andre opplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med registreringen. Sikkerhetsnivået er avgjørende fordi registrering av sensitive personopplysninger krever høyere sikkerhet.

  Hvis formålet med bruk av læringsplattform er formidling, besvarelse og retting av elevarbeider, og sikkerhetsnivået er tilpasset behandling av denne type opplysninger, så vil det for eksempel ikke være adgang til å lagre individuelle opplæringsplaner (IOP) her.

  Les mer om formål og virksomhetens plikter

 • Dersom samtykket blir brukt for å innhente personopplysninger, skal dette være et reelt samtykke. Det vil si at du bestemmer selv om du vil samtykke eller ikke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

  Dersom foresatte ikke samtykker, skal deres personopplysninger ikke importeres fra det skoleadministrative systemet til læringsplattformen.

  Skolen har plikt til å gi foreldrene relevant informasjon om elevenes skolehverdag og utdanningsforløp. Denne plikten har skolen uavhengig av om foreldrene velger å benytte seg av læringsplattformen. Det følger av bestemmelsene i opplæringsloven, og grensene for hva som kan kreves av skolen med tanke på informasjon til hjemmet faller utenfor Datatilsynets kompetanse å mene noe om. Skoleeieren bør være tydelig overfor skolene på at de har denne plikten, og at skolene må gi god informasjon også til de som av ulike årsaker ikke tar del i et tilbud om tilgang til læringsplattformen.

  Skolen har saklig behov for å benytte fødselsnummer

  Da Datatilsynet vurderte en kommunes behov for å behandle fødselsnummer i forbindelse med opprettelse av foreldretilgang i læringsplattformen, ble konklusjonen at det foreligger et saklig behov for sikker identifisering, og at dette behovet av ulike årsaker bare kan ivaretas ved bruk av fødselsnummer.

  Grunnen er at det er mange brukere, noe som skaper risiko for feilkobling når flere har samme navn og fødselsdato. I tillegg finnes det opplysninger i læringsplattformen som det er viktig at ikke havner i feil hender, selv om de ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand. At det finnes så mange opplysninger om barna taler også for at behovet for riktig tilknytning er stort.

  En forutsetning for å tillate behandling av fødselsnummer i denne sammenheng har vært at nummeret bare benyttes i det bakenforliggende systemet, og ikke som brukeridentitet ved pålogging. En annen forutsetning har vært at fødselsnummeret blir behandlet med et tilfredsstillende nivå av informasjonssikkerhet, både ved behandlingen av fødselsnummeret i datasystemet, og ved innhentingen av fødselsnummeret.

  Les mer om fødselsnummer

Se flere spørsmål og svar om skole, barn og unge