Ordbok (norsk - engelsk)

Oversettelse av ord og uttrykk om personvern fra norsk til engelsk.

(Oversettelse engelsk - norsk)

 

Norsk

Engelsk

avvik discrepancy
avviksbehandling discrepancy processing
behandling processing
behandling av personopplysninger processing of personal data
behandling av elektroniske hjelpemidler processing by automatic means
behandlingsansvar data controllership
behandlingsansvarlig data controller
billedopptak image recording
databehandler (data) processor
databehandleravtale data processor agreement
Datatilsynet Data Protection Authority
den opplysningen gjelder data subject
den registrerte data subject
enkeltpersoner natural persons
etablert established
fagforeningsmedlemsskap trade-union membership
fortale recital
fødselsnummer national identity number
geografisk virkeområde territorial extent
helsepersonell health professionals
hvitvaskingsregister money laundering register
informasjonssikkerhet data security
informasjonssystem information system
innsyn access to information
innsynsrett right to access (information)
interesseavveining balancing of interest
internkontroll internal control
juridisk person legal person
kameraovervåking video surveillance
kobling alignment of data
konsesjon licence
konsesjonsplikt obligation to obtain a licence; licensing obligation
korrekt accurate
krav om reservasjon mot behandling demand for a bar on processing
kredittopplysningsforetak credit information enterprise; credit reference agency
kredittopplysningsvirksomhet credit information service
kriterier for akseptabel risiko criteria for acceptable risk
legitimasjonskontroll verification of proof of identity
leverandør data supplier
meldeplikt obligation to give notification; notification obligation; obligation to notify
meldepliktig subject to notification
melding notification
overføring til land transfer to third countries
utenfor EU/EØS
overføring til utlandet Trans Border Data Flow
overføringsmedium transfer medium
overvåking surveillance
paragraf section
personopplysninger personal data
personopplysningsforskriften The Personal Data Regulations
personopplysningsloven The Personal Data Act
personregister personal data filing system
personregisterloven Personal Data Filing System Act
personvern privacy, data protection
personvernfremmende teknologi Privacy Enchancing Technology
Personvernnemnda Privacy Appeals Board
personvernombud Data Protection Official/Officer
personvernreglene data protection rules
privatliv, personvern, m.m. privacy
reservasjonsregister Central Marketing Exclusion Register
retting rectification
saklig virkeområde substantive scope
sammenstilling av data alignment of data
samtykke consent
sikkerhetsmål security objective
sikkerhetsrevisjon security audit
sikkerhetsstrategi security strategy
sletting erasure
tilfredsstillende beskyttelsesnivå adequate level of protection
tredjeland third country
utlevering av personopplysninger disclosure of personal data
varsling whistleblowing
ødeleggende programvare malicious software; malware