I justissektoren møter vi tungtveiende hensyn som taler for at staten skal kunne gjøre inngrep i enkeltpersoners rettssfære. Ofte skjer dette uten den enkeltes medvirkning og med begrenset rett til informasjon. Enkeltpersoner kan dermed ha begrensede muligheter til å ivareta sine interesser. På disse områdene er det derfor særlig viktig at tilsynsmyndighetene ser til at folks rettigheter ivaretas.

Politiregisterloven og -forskriften regulerer politiets og påtalemyndighetens behandling av personopplysninger. Regelverket gir Datatilsynet en sentral rolle som kontrollør av at regelverket etterleves. Vi fører tilsyn med at politiregisterloven og forskriften blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet. Vi mottar også klager fra enkeltpersoner som blant annet gjelder innsyn og sletting i SIS-registret eller politiregistrene.

Personvernrådgiver i politiet og påtalemyndigheten

Personvernrådgiverrollen i politiet og hos påtalemyndigheten innebærer i stor grad det samme som å være personvernombud etter personvernforordningen. Vi har derfor skrevet en artikkel der vi har samlet relevant informasjon om denne rollen.

Personvernrådgiver i politiet og påtalemyndigheten

Internasjonale forpliktelser

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengenlandene. Det inneholder personopplysninger, inkludert fingeravtrykk, om de som søker om et besøksvisum og navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert dem.

Schengen informasjonssystem

Schengen informasjonssystem (SIS) er et digitalt register som brukes av alle statene i Schengen-samarbeidet. SIS benyttes blant annet ved utførelse av grensekontroll, etterforskning i straffesaker og annet politisamarbeid. Datatilsynet fører tilsyn med den norske delen av systemet.

Eurodac

Eurodac (European Asylum Dactyloscopy) er et felleseuropeisk register som lagrer, behandler og sammenligner fingeravtrykkene til asylsøkere og migranter som blir pågrepet ved den ytre Schengen-grensen.