I justissektoren møter vi tungtveiende hensyn som taler for at staten skal kunne gjøre inngrep i enkeltpersoners rettssfære. Ofte skjer dette uten den enkeltes medvirkning og med begrenset rett til informasjon. Enkeltpersoner kan dermed ha begrensede muligheter til å ivareta sine interesser. På disse områdene er det derfor særlig viktig at tilsynsmyndighetene ser til at folks rettigheter ivaretas.

Politiregisterloven og -forskriften regulerer politiets og påtalemyndighetens behandling av personopplysninger. Regelverket gir Datatilsynet en sentral rolle som kontrollør av at regelverket etterleves. Vi fører tilsyn med at politiregisterloven og forskriften blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet. Vi mottar også klager fra enkeltpersoner som blant annet gjelder innsyn og sletting i SIS-registret eller politiregistrene.

Digitalt grenseforsvar kan legge til rette for storstilt overvåkning av norske borgere

Bilde av Bjørn Erik Thon

Datatilsynet mener det er stor sannsynlighet for at dataene brukes til andre formål og av andre myndigheter enn E-tjenesten. Vi sier derfor et klart nei til forslaget om digitalt grenseforsvar.

Internasjonale forpliktelser

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengenlandene. Det inneholder personopplysninger, inkludert fingeravtrykk, om de som søker om et besøksvisum og navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert dem.

Schengen informasjonssystem (SIS II)

Schengen informasjonssystem (SIS II) er et system som hjelper politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter å beskytte Schengen-området, bekjempe kriminalitet og finne savnede personer. Datatilsynet har tilsyn med den norske delen.