Schengen informasjonssystem

 • Myndighetene har adgang til å lagre opplysninger i Schengen informasjonssystem (SIS) om personer som:

  • ønskes pågrepet og utlevert
  • skal forvares av hensyn til sin egen sikkerhet
  • er uønskede i Schengen-området
  • får sin identitet misbrukt av andre
  • skal stille som vitner eller tiltalte i en straffesak
  • er dømt og skal starte soning eller få forkynt dommen
  • er under politiets observasjon eller skal underlegges målrettet kontroll på bakgrunn av at man antar at vedkommende vil begå svært alvorlige straffbare handlinger

  Les mer om Schengen informasjonssystem (SIS II)

 • Om personer kan det bare registreres:

  • fornavn, etternavn og eventuelt aliasnavn, og i tillegg første bokstav i eventuelle andre fornavn
  • særlige fysiske kjennetegn
  • kjønn, fødselsdato og fødested
  • statsborgerskap
  • angivelse av om vedkommende er bevæpnet eller anses som voldelig
  • begrunnelse for at meldingen er innført i SIS II
  • opplysninger om hvilke tiltak som skal iverksettes overfor denne personen

  Det kan også registreres opplysninger om stjålne eller forsvunne gjenstander:

  • motorkjøretøyer, tilhengere og campingvogner
  • skytevåpen og pengesedler
  • blankodokumenter
  • legitimasjonsdokumenter (pass, identitetskort, førerkort)

  Dette i følge SIS-loven §§ 6-9.

  Les mer om Schengen informasjonssystemer (SIS II)

 • Det er kun personell som har fått opplæring som skal kunne bruke systemet. Følgende etater har tilgang:

  • Politiet
  • utlendingsmyndighetene
  • Justisdepartementet (overordnet myndighet)
  • Datatilsynet (tilsynsrolle)
  • Tollmyndighetene
  • Kystvakten

  Tollvesenet og Kystvakten kan få utlevert opplysninger på forespørsel. Dette gjelder bare opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne løse sine oppgaver.

  Les mer om Schengen informasjonssystem (SIS II)

 • Du kan bare få innsyn i opplysninger om deg selv.

  For å få innsyn kan du kontakte instansen som registrerte opplysningene. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til Kripos sitt SIRENE-kontor (Supplementary Information REquest at det National Entry). Finn kontaktinfo til SIRENE-kontoret

 • I medhold av SIS-loven § 21 skal Datatilsynet, etter begjæring fra den registrerte kontrollere om opplysningene om vedkommende i SIS er riktige, om reglene om innsyn er fulgt, og om opplysningene er registrert og bruk i samsvar med denne loven. Dersom opplysningene er lagt inn av en part i et annet medlemsland, skal kontrollen foretas i samråd med dette landets kontrollorgan.

  Les mer:

 • Opplysninger som har blitt lagret i Schengen informasjonssystem (SIS II) skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålet med registreringen. Kripos, som er ansvarlig for den norske delen av SIS, skal sikre at behovet for sletting blir jevnlig vurdert.

  Les mer om Schengen informasjonssystem (SIS II)