En atferdsnorm er et sett med retningslinjer for sammenslutninger og andre organer som representerer kategorier av behandlingsansvarlige eller databehandlere. Atferdsnormene skal virke som retningslinjer for hvordan disse sammenslutningene skal innrette seg, for å etterleve kravene i personvernforordningen. I Det europeiske personvernrådets veileder om atferdsnormer, finner du informasjon om søknadsprosessen. Der finner du også informasjon om hvilke krav de europeiske datatilsynene stiller for at en søknad skal kunne tas til behandling, og for at en søknad skal kunne bli godkjent.

Merk at Personvernrådet har kommet til at slike kontrollorganer som nevnt i art. 41 («monitoring bodies») er obligatoriske, se avsnitt 27 i Personvernrådets veileder.

Det er frivillig å utarbeide og tilslutte seg en atferdsnorm. Det er de behandlingsansvarlige eller databehandlerne selv som må lage atferdsnormene, men normene skal alltid godkjennes av Datatilsynet. Hvis normen gjelder behandlingsaktiviteter i flere europeiske land, skal Personvernrådet og EU-kommisjonen godkjenne normen.

Les mer om atferdsnormer i Personvernrådets veileder under.  

Retningslinjer for atferdsnormer og særskilte kontrollorganer er vedtatt av EDPB

EDPB (European Data Protection Board) har vedtatt retningslinjer for atferdsnormer. En endelig vedtakelse av retningslinjene skjedde 4. juni 2019. Retningslinjene er publisert på EDPB sin nettside. Her kan du også lese mer om prosedyren rundt den offentlige høringen.

Formålet med retningslinjene er å gi praktiske retningslinjer og tolkningshjelp ved anvendelse av artikkel 40 og 41 i personvernforordningen (GDPR). Retningslinjene skal bidra til å klargjøre prosedyrer og regler i forbindelse med innsending, godkjenning og publisering av atferdsnormer både på et nasjonalt og europeiske nivå. Retningslinjene skal også gi et klart rammeverk for alle kompetente datatilsynsmyndigheter, EDPB og kommisjonen ved vurderingen av innsendte atferdsnormer. Rammeverket skal sikre konsistens og strømlinjeforme prosedyren involvert ved vurderingen av innsendte atferdsnormer.