Før ansettelse - bakgrunnsundersøkelser

Innhold

Vandelskontroll og politiattest

Politiet kan bare utlevere opplysninger i forbindelse med vandelskontroll når det er hjemmel i lov eller i forskrift. Den som blir avkrevd politiattest, kan derfor be om å få vite hvor det står at slik informasjon skal innhentes. 

Formålet med vandelskontroll er å avklare om en person er egnet for en stilling, virksomhet, aktivitet eller annen funksjon. 

Utlevering av opplysninger kan skje på tre forskjellige måter, avhengig av hva som er formålet med utlevering av opplysningene: Politiattest, vandelskontroll og straffattest. 

Dersom det kreves politiattest for en stilling, bør det gjøres kjent når stillingen lyses ut. Hvis arbeidsgiveren ikke har anledning til å be om politiattest, kan de heller ikke be om en erklæring om at arbeidssøkeren ikke har noe negativt registrert på vandel.

Politiattester utstedes av politiet etter at de mottar en søknad om dette. Det er den attesten gjelder som må søke. 

En politiattest kan inneholde opplysninger om hvorvidt en fysisk eller juridisk person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner, andre tiltak som følge av lovbrudd eller er under straffeforfølgning.

Politiattest gis ikke ut på generelt grunnlag. En arbeidsgiver kan derfor bare kreve at arbeidssøkerne legger frem en politiattest når det er fastsatt i lov eller forskrift at det er adgang til å kreve det.

Les mer om formål med politiattest og fremgangsmåten ved søknad (politiet.no).

Oppbevaring

Hva som oppfattes som nødvendig, vil variere. Utgangspunktet er at kravet om nødvendighet antakelig vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet. Behovet for å kunne dokumentere at en vandelskontroll faktisk ble foretatt, vil dessuten kunne gjøre det nødvendig å oppbevare politiattesten lenger.

Spesielt om politiattester i frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan kreve politiattest av en person som – lønnet eller ulønnet – utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming (politiregisterforskriften § 34-1). 

Formålet med ordningen er å sikre at fritidsaktiviteter er trygge for alle barn og unge. I politiattesten skal det stå om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av nærmere angitte straffebestemmelser (politiregisterloven § 39 første ledd). Dette er avgrenset til straffbare handlinger som anses relevante for formålet om å beskytte barn og unge, herunder seksualforbrytelser, volds- og ransforbrytelser og narkotikaforbrytelser.

Organisasjonen bør peke ut en person med ansvar for å hente inn politiattester. Den ansvarlege har taushetsplikt.

For nærmere informasjon, kan dere lese mer om:

Veileder navigasjon

Innhold
3. Vandelskontroll og politiattest