Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Et uavhengig organ

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativ underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det at vi er uavhengige betyr at de ikke kan instruere eller omgjøre våre vedtak eller avgjørelser. Tilsynet ble opprettet 1. januar 1980.

Vi skal

 1. kontrollere at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet. Dette gjøres blant annet gjennom tilsyn og saksbehandling
 2. holde oss orientert om nasjonal og internasjonal utvikling når det gjelder behandling av personopplysninger
 3. identifisere farer for personvernet, og gi råd for hvordan farene kan unngås eller begrenses
 4. være høringsinstans i saker som berører personvern
 5. delta i råd og utvalg
 6. bistå bransjeorganisasjoner med å gi råd og utarbeide atferdsnormer for å sikre personopplysninger i virksomhetene
 7. stimulere til opprettelse av personvernombud og bygge kompetanse hos ombudene
 8. ha en ombudsrolle overfor publikum, og gi råd og informasjon. Dette gjøres blant annet ved hjelp av våre nettsider, blogg og veiledere
 9. få viktige saker på dagsorden i media og bidra til samfunnsdebatt om personvern
 10. føre en offentlig fortegnelse over alle behandlinger av personopplysninger som er meldt inn til oss, og behandle søknader om konsesjon
 11. følge med på etterlevelsen av en rekke lover og forskrifter

Foredrag

Datatilsynet holder foredrag om personvern i mange ulike sammenhenger. Dersom du ønsker at noen fra oss skal holde innlegg eller foredrag på et arrangement, må du sende inn utfyllende informasjon til oss først.

Foredrag

Datatilsynets årsmelding for 2017

I denne årsmeldingen kan du lese om hva som preget året som gikk på personvernfeltet, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi jobbet med.

Datatilsynets årsrapportering for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også klar og kan lastes ned.

Datatilsynets årsmelding for 2017

Nyhetsbrev fra Datatilsynet

Siste nytt fra personvernfeltet i Norge og internasjonalt.

Nyhetsbrevet holder deg  orientert om nye personvernregler, kurs, seminarer og mye annet. 

Nyhetsbrev fra Datatilsynet

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar