Schengen informasjonssystem (SIS II)

Schengen informasjonssystem (SIS II) er et system som hjelper politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter å beskytte Schengen-området, bekjempe kriminalitet og finne savnede personer. Datatilsynet har tilsyn med den norske delen.

Om Schengen-området

Schengen-området er en stor del av det europeiske kontinentet hvor grensekontrollen mellom landene er opphevet. Medlemslandene har felles regler for grensekontroll inn og ut av Schengen-området og for utstedelse av visa og samarbeid mellom landenes politi- og rettsmyndigheter i straffesaker.

Les mer om Schengen-området (ec.europa.eu)

Om Schengen informasjonssystem (SIS II)

Informasjonssystemet i Schengen (og andre generasjon av systemet – SIS II) er en av hjørnestenene i Schengen-samarbeidet. Det er et informasjonssystem som gjør at de nasjonale grense-, toll- og politimyndighetene som er ansvarlige for kontroller ved Schengen-områdets eksterne grenser så vel som innenfor Schengen-området, kan dele varsler om etterlyste eller savnede personer samt objekter som stjålne kjøretøyer og dokumenter. SIS II viderefører dermed den viktige funksjonen med å kompensere for avskaffelsen av interne grensekontroller og muliggjøre fri bevegelse av mennesker innenfor Schengen-området.

SIS II gir informasjon om personer som ikke har rett til innreise eller opphold i Schengen-området, eller som er ettersøkt i forbindelse med straffbare handlinger. SIS II inneholder også informasjon om savnede personer, spesielt om barn og andre sårbare personer som trenger beskyttelse. Opplysninger om enkelte objekter lagres også i SIS II. Dette gjelder blant annet biler, skytevåpen, båter og identi­fikasjonsdokumenter som kan være mistet, stjålet eller benyttet til å utføre en straffbar handling.

Tollmyndigheter, politimyndigheter, rettsmyndigheter eller andre relevante administrative myndigheter i et av landene kan utstede et «varsel» som beskriver en person eller et objekt som er ettersøkt. Et varsel kan sendes ut for å:

  1. nekte innreise for personer som ikke har rett til innreise eller opphold i Schengen-området
  2. finne og anholde en person det er utstedt en europeisk arrestordre for
  3. bidra til å spore opp en person på begjæring fra politieller rettsmyndigheter
  4. finne og beskytte en savnet person
  5. finne en stjålet eller mistet eiendel

I SIS II lagres informasjonen som er nødvendig for å identi­fisere en person (inkludert bilde og ­fingeravtrykk) og relevant informasjon om varselet (inkludert tiltakene som skal iverksettes).

Myndighetene har tilgang til opplysningene i SIS II

Tilgang til SIS II er begrenset til nasjonale politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter. Disse myndighetene har bare tilgang til de opplysningene i SIS II som de trenger for å kunne utføre sine spesi­fikke oppgaver. De europeiske organisasjonene EUROPOL og EUROJUST har begrenset tilgang slik at de kan utføre bestemte typer søk.

Sikring av personvernet

Myndighetene i alle landene som bruker SIS II, er forpliktet til å kontrollere kvaliteten på informasjonen de registrerer i systemet. I Schengen-området er det strenge krav til personvern. Alle personer det lagres opplysninger om, har rett til å kreve innsyn og kontrollere at opplysningene er korrekte og registrert med hjemmel i loven. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, har personen rett til å kreve at opplysningene blir korrigert eller slettet.

Innsyn kan bare nektes dersom innsynet vil kunne være til hinder for utførelsen av et lovhjemlet tiltak i forbindelse med et varsel, eller for å beskytte andre personers rettigheter og friheter.

Misbruk av identiteten

Det kan forekomme at en falsk identitet benyttes til å utføre straffbare handlinger eller til å prøve å få adgang til eller opphold i Schengen-området. Slikt misbruk involverer ofte mistede eller stjålne identi­fikasjonsdokumenter. Hvis et slikt tilfelle fører til at det blir registrert et varsel i SIS II, kan det medføre problemer for den uskyldige personen som er blitt utsatt for identitetstyveriet. Det er imidlertid utformet detaljerte prosedyrer for å beskytte interessene til disse uskyldige personene.

Du kan søke om innsyn, retting eller sletting av registrerte opplysninger

Hvis du mener at personopplysningene dine er blitt misbrukt, kan du søke om innsyn i ethvert Schengen-land ved å ta kontakt med myndighetene som har ansvaret for kvaliteten på opplysningene som registreres i SIS II i landet det gjelder. Dette gjelder også hvis du mener opplysningene bør korrigeres eller slettes.

Du kan bare få innsyn i opplysninger om deg selv. I noen tilfeller får du ikke innsyn, for eksempel dersom du er under etterforskning eller observasjon, eller dersom hensynet til andre personer tilsier det. (SIS-loven § 15, SIS-forskriften kapittel 2.)

I Norge er det SIRENE-kontoret som har dette ansvaret:

Kriminalpolitisentralen
SIRENE-kontoret
Postboks 8163 Dep.
0034 OSLO 

Telefonnummer: 23 20 80 00

Les mer om hvordan politiet håndterer innsynsbegjæringer i SIS.

Last ned

Datatilsynets tilsynsmyndighet

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for den nasjonale behandlingen av personopplysninger i SIS og skal kontroller at SIS-loven og forskrifter gitt i medhold av SIS- loven blir fulgt og at feil eller mangler blir rettet.

Du kan be oss om å kontrollere om opplysningene om deg i SIS er riktige, om reglene for innsyn er fulgt, og om opplysningene er registrert og brukt i samsvar med SIS-loven.

Spørsmål og svar