Har jeg rett til innsyn i pasientjournalen min?

Alle pasienter har rett til informasjon om og innsyn i opplysninger i pasientjournalen sin. Pasienter har også rett til informasjon om hvordan opplysningene behandles. Retten til innsyn i journal er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2, pasientjournalforskriften § 11, pasientjournalloven § 18 og helsepersonelloven § 41. 

Du kan nektes innsyn i pasientjournalen din dersom det er fare for liv eller alvorlig helseskade for deg selv, eller når det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2. Unntak fra retten til innsyn må vurderes konkret for den enkelte pasienten, og unntak skal begrunnes.

Les mer om innsyn i pasientjournal