Jeg skal bruke personopplysninger i forskningen min. Hva skal jeg gjøre?

Det finnes ikke lenger et krav om forhåndsgodkjenning (konsesjon) fra Datatilsynet for behandling av særlige kategorier av personopplysninger, som for eksempel helseopplysninger.

Det er den behandlingsansvarlige selv som må vurdere, og dokumentere, om den planlagte behandlingen av personopplysninger oppfyller kravene i personvernforordningen, personopplysningsloven og eventuell særlovgivning.
Den behandlingsansvarlige kan for eksempel være en forskningsinstitusjon.
Les mer om virksomhetenes plikter etter personvernforordningen.

Kravet om å vurdere om behandlingen er lovlig gjelder for all forskning hvor det brukes personopplysninger. Det gjøres ikke unntak fra kravet selv om forskningsprosjektet må ha etisk godkjenning fra en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Vi gjør oppmerksom på at det i mange tilfeller kreves dispensasjon fra taushetsplikt for behandling av personopplysninger. REK vurderer om det kan gis dispensasjon fra taushetsplikt i pasientjournaler. Det finnes en rekke andre virksomheter som vurderer dispensasjon fra taushetsplikt for opplysninger i andre typer journaler og registre.
Les mer om bruk av personopplysninger i forskningsprosjekter.   

Vi anbefaler at du kontakter personvernombudet, eller forskningsstøtteavdelingen, i virksomheten din i god tid før du skal behandle personopplysninger i forskningsprosjektet ditt.