Må jeg samtykke til at mitt fødselsnummer benyttes for at jeg som foresatt skal få tilgang til læringsplattformen?

Dersom samtykket blir brukt for å innhente personopplysninger, skal dette være et reelt samtykke. Det vil si at du bestemmer selv om du vil samtykke eller ikke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Dersom foresatte ikke samtykker, skal deres personopplysninger ikke importeres fra det skoleadministrative systemet til læringsplattformen.

Skolen har plikt til å gi foreldrene relevant informasjon om elevenes skolehverdag og utdanningsforløp. Denne plikten har skolen uavhengig av om foreldrene velger å benytte seg av læringsplattformen. Det følger av bestemmelsene i opplæringsloven, og grensene for hva som kan kreves av skolen med tanke på informasjon til hjemmet faller utenfor Datatilsynets kompetanse å mene noe om. Skoleeieren bør være tydelig overfor skolene på at de har denne plikten, og at skolene må gi god informasjon også til de som av ulike årsaker ikke tar del i et tilbud om tilgang til læringsplattformen.

Skolen har saklig behov for å benytte fødselsnummer

Da Datatilsynet vurderte en kommunes behov for å behandle fødselsnummer i forbindelse med opprettelse av foreldretilgang i læringsplattformen, ble konklusjonen at det foreligger et saklig behov for sikker identifisering, og at dette behovet av ulike årsaker bare kan ivaretas ved bruk av fødselsnummer.

Grunnen er at det er mange brukere, noe som skaper risiko for feilkobling når flere har samme navn og fødselsdato. I tillegg finnes det opplysninger i læringsplattformen som det er viktig at ikke havner i feil hender, selv om de ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand. At det finnes så mange opplysninger om barna taler også for at behovet for riktig tilknytning er stort.

En forutsetning for å tillate behandling av fødselsnummer i denne sammenheng har vært at nummeret bare benyttes i det bakenforliggende systemet, og ikke som brukeridentitet ved pålogging. En annen forutsetning har vært at fødselsnummeret blir behandlet med et tilfredsstillende nivå av informasjonssikkerhet, både ved behandlingen av fødselsnummeret i datasystemet, og ved innhentingen av fødselsnummeret.

Les mer om fødselsnummer