Har personvernombudet taushetsplikt?

I personopplysningslovens §18 står det at personvernombud har plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver får vite om:

a) noens personlige forhold

b) tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers når opplysningene er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet

c) sikkerhetstiltak etter personvernforordningen artikkel 32

d) enkeltpersoners varsling om overtredelser av loven her

Taushetsplikten gjelder også overfor behandlingsansvarlig og andre ansatte i virksomheten. Taushetsplikten gjelder ikke dersom personvernombudet får samtykke fra den opplysningene gjelder til å legge dem frem, eller dette er nødvendig for gjennomføring av personvernombudets lovpålagte oppgaver.

Taushetsplikten gjelder også etter at personvernombudet har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Opplysninger ombudet har fått kjennskap til i rollen som ombud kan heller ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Les mer om personvernombudsordningen