Kan arbeidsgiveren kreve politiattest?

Arbeidsgivere kan bare kreve politiattest fra søkere til en stilling når det står uttrykkelig i lov eller forskrift at de har mulighet til det. Dette gjelder for eksempel i vaktvirksomheter, skoler og barnehager. Arbeidssøkeren kan derfor be arbeidsgiveren om å få vite hvor det står at det skal innhentes politiattest.

Det bør gå frem av stillingsutlysningen at politiattest kreves.

Opplæringsloven har bestemmelser for politiattest for ansatte i skolen, barnehageloven for de som jobber i barnehage og vaktvirksomhetsloven for de som jobber i vaktselskap, og så videre. 

Yrkesgrupper som ikke faller inn under en særlov, blant annet personer som skal ansettes på fritidsklubber, barneleire, incestsentre, eller som låsesmeder, kan også møte krav om  politiattest. I disse tilfellene gir politiregisterforskriften kapittel 34 hjemmel for å utstede slike attester.

Når arbeidsgiver ikke har anledning til å be om politiattest, har de heller ikke be om en erklæring om at søker ikke har noe negativt registrert på vandel.

Det følger av politiregisterforskriften § 37-2 at politiattesten skal oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med politiattesten, men ikke utover det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for vandelskontroll. Politiattest som ikke lenger er nødvendig for formålet skal tilintetgjøres.

Hva som oppfattes som nødvendig vil variere. Utgangspunktet er at nødvendighetskravet antakelig vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet. Men behov for å kunne dokumentere at vandelskontroll ble foretatt vil kunne gjøre det nødvendig å oppbevare politiattesten også lenger. Tidligere mottatt politiattest vil også kunne brukes som dokumentasjon for at mottakeren har krav på fornyet vandelskontroll (se politiregisterforskriften kap. 35).  

Les mer om personvern på arbeidsplassen