Har jeg krav på innsyn i min pasientjournal?

Det korte svaret på dette er: Ja.

Alle pasienter har en lovfestet rett til informasjon om hva som er skrevet i pasientjournalen, og innsyn i hva som står der.  Denne retten er lovfestet både i pasientjournalloven § 18, pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, helsepersonelloven § 41 og personopplysningsloven §§ 18 flg.