Hvordan kan jeg kreve sletting av uriktige eller misvisende opplysninger i pasientjournalen min?

Du kan kreve at opplysninger eller utsagn om deg slettes fra journalen. Denne rettigheten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 og helsepersonelloven § 43.

Kravet om sletting må rettes til den virksomheten som er ansvarlig for pasientjournalen din.

Helsepersonelloven § 43 stiller flere vilkår som må være oppfylt for at opplysninger i en pasientjournal kan slettes.

For det første må:

  • sletting være ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, og 
  • sletting må ikke stride mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §§ 9 og 18. 

I tillegg kreves det at:

  • opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder, eller
  • at opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.

Du kan klage til statsforvalteren dersom du er uenig i et avslag på krav om sletting.

Les ellers mer om rettighetene dine etter personvernforordningen på vår overssiktsside