Kan jeg kreve retting av opplysninger i pasientjournalen min?

Du kan kreve at opplysninger eller utsagn som er uriktige, mangelfulle eller utilbørlige rettes i pasientjournalen. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 og helsepersonelloven § 42. Personvernforordningen artikkel 16 gir deg også rett til å kreve at ufullstendige opplysninger gjøres komplette.

Retting etter helsepersonelloven § 42 kan skje ved at journalen føres på nytt eller ved at en datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysninger slettes.

Avslag på krav om retting skal begrunnes.

Du kan klage til statsforvalteren dersom du er uenig i et avslag på krav om retting.

Les mer om de generelle rettighetene dine etter personvernforordningen