Kan jeg kreve retting av opplysninger i pasientjournalen?

Du kan kreve at opplysninger eller utsagn som er uriktige, mangelfulle eller utilbørlige rettes i pasientjournalen. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 og helsepersonelloven § 42. Personvernforordningen artikkel 16 gir deg også rett til å kreve at ufullstendige opplysninger gjøres komplette.

Retting etter helsepersonelloven § 42 kan skje ved at journalen føres på nytt eller ved at en datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes.

Avslag på krav om retting skal begrunnes og nedtegnes i journalen. Dersom du får avslag kan du eventuelt klage til Statsforvalteren som avgjør om retting skal skje.

Les mer om de generelle rettighetene dine