Hvilke opplysninger kan registreres om meg i pasientjournalen?

Pasientjournalen omfatter all informasjon om deg som lagres som grunnlag for undersøkelser, diagnostisering, behandling eller annen oppfølgning av deg som pasient.

Helsepersonell har en plikt til å føre opplysninger i journalen din når du har mottatt helsehjelp. Det er bestemt i helsepersonelloven § 39. 

Hva som skal registreres i pasientjournalen din, er bestemt i helsepersonelloven § 40. Bestemmelsen krever at pasientjournalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten. Hvilke opplysninger som kan innhentes og registreres er nærmere konkretisert i pasientjournalforskriften § 8.