Fødselsnummer

 • Fødselsnummeret skal stå på resepten for å sikre unik identifisering. Dette fremgår av forskrift om legemiddel fra apotek (lovdata.no)

 • Nei, fødselsnummer kan ikke stå utenpå brev eller andre postsendinger - det skal ikke kunne leses utenpå brevet eller gjennom konvoluttvinduet.

  Det er heller ikke lov å benytte en tallkombinasjon som er en omskrivning av fødselsnummeret, som for eksempel personnummeret først og fødselsdatoen til slutt.

  Les mer om fødselsnummer

 • Banker, kemnere, finansforetak og andre har ofte bygget opp sine reskontrosystemer med fødselsnummer som sikker identifikasjon. 

  Les mer om fødselsummer

 • Ja, du er forpliktet til å oppgi fødselsnummeret ditt hvis virksomheten som ber om det har hjemmel til det.

  Du kan nekte å gi fra deg fødselsnummeret hvis

  • virksomheten som ber om fødselsnummer ikke kan vise til lovhjemmel eller ikke har saklig behov for opplysningen
  • det er mulig å oppnå tilfredsstillende identifikasjon ved å bruke andre metoder.

  Les mer om fødselsnummer

 • Skolen må ha elevens fødselsnummer (11 siffer) i sitt register. Denne opplysningen trengs til entydig identifisering av elevene. Skolen kan registrere foresattes fødselsnummer dersom skolen har saklig behov for dette i forbindelse med administrasjon av skolen. For eksempel kan dette være aktuelt i forbindelse med betaling for skolefritidsordningen. Dette er fordi utgiftene kan trekkes fra på skatten, og derfor innberettes til skattemyndighetene.

  Dersom fødselsnummer registreres kun fordi systemet er lagt opp slik, er ikke kriteriet om saklig behov oppfylt. Hvis den som ber om fødselsnummer ikke kan vise til en lovhjemmel, eller ikke har et saklig behov, kan man nekte å gi fra seg opplysningene.

  Les mer om fødselsnummer

 • Virksomheter kan kreve fødselsnummeret ditt hvis du handler på kreditt. Virksomheten trenger fødselsnummer for å kunne kredittsjekke sine kunder.

  Virksomheten har et saklig behov for å kredittvurdere deg dersom det foreligger et kredittelement. Dette gjelder f.eks. hvis du kjøper på faktura. Motsatt vil det ikke være adgang til å gjøre kredittvurdering ved kontant betaling.

  Les mer om kredittvurdering

 • Når fødselsnummer sendes, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn mottakeren.

  Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten.

  Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post, men virksomheten må gjøre egne vurderinger basert på den konkrete situasjonen slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.

  Les mer om informasjonssikkerhet

 • Bedriftshelsetjenesten kan be om fødselsnummeret ditt hvis de har saklig behov for det, for eksempel hvis du skal ta en blodprøve som skal sendes til et laboratorium.

  Les mer om fødselsnummer

 • Leverandør skal ikke lage en løsning som forutsetter fødselsnummer som identifikator dersom skoleeier ikke mener det er nødvendig.

  Det skal være opp til skoleeier å bestemme hva som er unik identifikator i læringsplattformen. Dersom skoleeieren har en annen bruker-id ved for eksempel å bruke Feide (Kunnskapsdepartementets identifiseringsløsning for ansatte og elever), mener vi at leverandøren ikke har behov for å vite fødselsnummer. Det er tilstrekkelig unikt at det finnes en entydig bruker-id kombinert med navn og skole.

  For foresattes tilgang til læringsplattformen, kan det være nødvendig å bruke en annen bruker-id enn Feide. Skoleeier må gjøre en vurdering om det er nødvendig å bruke fødselsnummer som unik identifikator eller om de kan bruke en annen unik identifikator for hver enkelt.

  Dersom leverandør av læringsplattformen benytter ID-porten (MinID eller BankID) for å gi tilgang til foresatte, er det nødvendig med fødselsnummer. ID-porten er en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester hvor formålet er sikker pålogging. Det vil i denne forbindelse være tillatt å innhente fødselsnummer for å autentisere brukerne.

  Les mer om ID-porten

 • Dersom samtykket blir brukt for å innhente personopplysninger, skal dette være et reelt samtykke. Det vil si at du bestemmer selv om du vil samtykke eller ikke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

  Dersom foresatte ikke samtykker, skal deres personopplysninger ikke importeres fra det skoleadministrative systemet til læringsplattformen.

  Skolen har plikt til å gi foreldrene relevant informasjon om elevenes skolehverdag og utdanningsforløp. Denne plikten har skolen uavhengig av om foreldrene velger å benytte seg av læringsplattformen. Det følger av bestemmelsene i opplæringsloven, og grensene for hva som kan kreves av skolen med tanke på informasjon til hjemmet faller utenfor Datatilsynets kompetanse å mene noe om. Skoleeieren bør være tydelig overfor skolene på at de har denne plikten, og at skolene må gi god informasjon også til de som av ulike årsaker ikke tar del i et tilbud om tilgang til læringsplattformen.

  Skolen har saklig behov for å benytte fødselsnummer

  Da Datatilsynet vurderte en kommunes behov for å behandle fødselsnummer i forbindelse med opprettelse av foreldretilgang i læringsplattformen, ble konklusjonen at det foreligger et saklig behov for sikker identifisering, og at dette behovet av ulike årsaker bare kan ivaretas ved bruk av fødselsnummer.

  Grunnen er at det er mange brukere, noe som skaper risiko for feilkobling når flere har samme navn og fødselsdato. I tillegg finnes det opplysninger i læringsplattformen som det er viktig at ikke havner i feil hender, selv om de ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand. At det finnes så mange opplysninger om barna taler også for at behovet for riktig tilknytning er stort.

  En forutsetning for å tillate behandling av fødselsnummer i denne sammenheng har vært at nummeret bare benyttes i det bakenforliggende systemet, og ikke som brukeridentitet ved pålogging. En annen forutsetning har vært at fødselsnummeret blir behandlet med et tilfredsstillende nivå av informasjonssikkerhet, både ved behandlingen av fødselsnummeret i datasystemet, og ved innhentingen av fødselsnummeret.

  Les mer om fødselsnummer

 • Skoleeier må alltid gjøre en risikovurdering av bruken av alle systemer de bruker som inneholder personopplysninger.

  Les mer om risikovurdering

  Som skoleeier må du gjøre en vurdering om det er nødvendig å bruke fødselsnummer som unik identifikator, eller om du kan bruke en annen unik identifikator for hver enkelt. Fødselsnummer bare kan benyttes når det foreligger et saklig behov for sikker identifisering og når fødselsnummeret er nødvendig for å oppnå sikker identifisering.

  Les mer om fødselsnummer

  Dersom fødselsnummer skal brukes, må skoleeier sørge for at fødselsnummer overføres kryptert mellom skoleadministrativt system og læringsplattform.

  Skoleeier må inngå en databehandleravtale med leverandører av system som behandler personopplysninger på deres vegne. Databehandler skal ikke ha tilgang til andre opplysninger om de som er registrert enn det som er nødvendig etter formålet. Databehandler skal ikke bruke disse opplysningene til egne formål.

  Les mer om databehandleravtale