Hva må arbeidsgiver ta hensyn til ved gjennomføring av undersøkelser blant ansatte?

Før arbeidsgiver kan gjennomføre en unders��kelse blant ansatte må formålet med undersøkelsen være klart definert for de ansatte, det må avklares om det er nødvendig å samle inn personidentifiserende opplysninger, og i hvilken grad det skal brukes åpne merknadsfelt. Hvis det behandles personidentifiserbare opplysninger må arbeidsgiver sørge for å ha et rettslig grunnlag for behandlingen. For at samtykke skal kunne utgjøre et rettslig grunnlag må kravet til frivillighet være oppfylt.

Les om undersøkelser blant ansatte her