Hvordan kan jeg kreve retting eller sletting av uriktige eller misvisende opplysninger i pasientjournalen?

Du kan kreve at opplysninger i journalen rettes eller slettes.

Dette er regulert av reglene i lov om pasientrettigheter § 5-2 (lovdata.no), og i lov om helsepersonell §§ 42 til 44.

Dersom du ønsker å få rettet eller slettet opplysninger i din pasientjournal, må du anmode om dette hos den institusjonen som er ansvarlig for din journal. Dersom du ikke får medhold der, kan du klage til fylkesmannen. Fylkesmannen vil før de fatter sin beslutning i saken, innhente en uttalelse fra Datatilsynet.