Veileder

  • Personvernombud etter nytt regelverk

    Personvernombud etter nytt regelverk

    Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrker ordningen med personvernombud. Regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver ombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for mange virksomheter. Her er en foreløpig tolkning av det nye regelverket sett i lys av dagens lover.

    Veiledningen er basert på forordningens artikler 37, 38 og 39, samt Artikkel 29-gruppens anbefalinger.

Fra andre tema

Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Veilederen om melde- og konsesjonsplikt er beregnet på alle personvernombud, forskere og forskningsstøtteavdelinger som skal vurdere om unntaket fra konsesjonsplikt i personopplysningsforskriften § 7-27 kommer til anvendelse.

Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Kurs for personvernombud

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminar for våre personvernombud. Dette er vårt viktigste faglige tilbud for opplæring og oppdatering. I løpet av høsten vil det arrangeres to kurs, Grunnkurs og Forberedelse til nytt regelverk. Datoer for disse blir ikke klare før til sensommeren.
Kurs for personvernombud

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar

NSD (Norsk senter for forskningsdata)

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er personvernombud for om lag 150 utdannings- og forskningsinstitusjonar.
NSD (Norsk senter for forskningsdata)