Registrering av personvernombud

Virksomheter som oppretter personvernombud (etter artiklene 37-39 i personvernforordningen), skal registrere ombudets kontaktopplysninger hos Datatilsynet. Dette gjelder både virksomheter som er pålagt å ha ombud og de som oppretter ombud frivillig. I de aller fleste tilfellene skal meldingene om personvernombud sendes via Altinn.

Trykk her for å registrere, endre eller
slette personvernombud (på altinn.no)

Før dere kan fylle ut skjemaet i Altinn, må dere ha følgende klart: 

 1. Tilgang til skjema
  Den som skal melde må ha autorisasjon til å rapportere via Altinn på vegne av virksomheten. For å fylle ut og sende inn skjemaet, trengs enten Altinn-rollen «Utfyller/innsender» eller en egendefinert rolle som virksomheten kan opprette.
  En egendefinert rolle kan være nyttig dersom virksomheten ønsker å begrense tilgangen for den som skal melde til enkeltskjemaer. Dersom den som skal melde ikke har en gyldig rolle i Altinn, må den i virksomheten som styrer tilganger kontaktes (disse har rollen "Tilgangsstyring").
  Les mer om roller og rettigheter på Altinn.no
 2. Elektronisk ID (eID)
  Den som skal melde trenger en elektronisk ID (eID) for å kunne logge inn i Altinn. Dersom det ikke er ønskelig å bruke private eID, kan virksomheten skaffe et virksomhetssertifikat fra Commfides eller Buypass.

Hvis dere ikke har mulighet til å melde personvernombudet via Altinn (f.eks fordi vedkommende ikke har norsk postadresse, kan dere få bistand til å registrere på annen måte ved å sende en epost til .

Registrering av personvernombud, og senere endringer skal gjøres på virksomhetens hovedorganisasjonsnummer!

Registrere nytt ombud

I skjemaet registreres følgende informasjon om ombudet:

 • Navn
 • Telefon
 • Epost
 • Eventuelt postadresse hvis den er annerledes enn virksomhetens (i slike tilfeller skal organisasjonsnummeret til den virksomheten som personvernombudet er ansatt i registreres. Pass på å ha dette for hånden før du starter registreringen.)

Ved utfylling av skjema blir du spurt om virksomheten ønsker at personvernombudets kontaktopplysninger skal publiseres på datatilsynet.no. Dette er opp til virksomheten selv å bestemme hvilke kontaktopplysninger som eventuelt skal publiseres, etter avklaring med personvernombudet. Vi oppfordrer dere til å la oss publisere kontaktopplysningene, siden dette vil gjøre det lettere for alle å komme i kontakt med ombudet.

Endre ombud eller kontaktopplysninger, eller slette ombud

Dersom virksomheten skal melde fra om en ny person i ombudsrollen, eller melde fra om endrede kontaktopplysninger til ombudet, skal det gjøres i samme skjema i Altinn. Dersom man endrer ombud, slettes det eksisterende ombudet automatisk. Merk at ved endring av en eller flere av ombudets kontaktopplysninger må hele skjemaet fylles ut på nytt.

Du kan lese mer om hva som skjer med personopplysningene i forbindelse med registrering av personvernombudet i personvernerklæringen vår.

Ombud for flere virksomheter

I de tilfeller en person skal være personvernombud for flere behandlingsansvarlige, må hver enkelt virksomhet sende inn separate meldinger via Altinn. Det samme gjelder dersom det skal gjøres endringer i informasjon som tidligere er blitt registrert, for eksempel ombudets kontaktopplysninger.

I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig at du som er personvernombud formidler til virksomhetene hvordan du ønsker at opplysningene skal registreres. Det gjelder for eksempel skrivemåte på navn, hvilken epostadresse som skal oppgis, og hvorvidt det skal krysses av for om ombudets kontaktopplysninger skal kunne publiseres på våre nettsider.

Spørsmål og svar om registrering av personvernombud

 • Adresseopplysningene hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og benyttes av mange aktører. Sørg derfor for å oppdatere der. Vi vasker våre registre mot det som er registrert i Enhetsregisteret.

 • Det lar seg dessverre ikke gjøre. Den enkelte behandlingsansvarlige må sende hver sin separate melding.

 • Det er personvernombudets kontaktopplysninger som skal meddeles til tilsynsvirksomheten (jf. personvernforordningen artikkel 37). Vi har derfor ikke lagt til rette for registrering av kontaktopplysninger knyttet til andre personer eller roller hos den behandlingsansvarlige.

 • Personvernombud med ikke-norsk postadresse kan ikke meldes via Altinn. Send en epost til og oppgi både virksomhetens og personvernombudets navn og kontaktopplysninger. Vi vil sørge for at dette blir manuelt registrert.

  Les mer om registrering av personvernombud

Les flere spørsmål og svar om personvernombud