Strømming av idrettsarrangement for barn

Strømming av idrettsarrangement for barn

Denne veiledningen er skrevet for deg som strømmer eller vil publisere opptak av idrettsarrangementer for barn og unge, er arenaeier eller annen beslutningstaker i denne sammenhengen. Den vil også kunne være nyttig for deg som for eksempel er foresatt eller medlem av en idrettsklubb.

Innledning

De siste årene har stadig flere idrettsarrangementer for barn og unge blitt filmet og lagt ut på internett, og utviklingen skjøt særlig fart under koronapandemien. Datatilsynet får nå en økende mengde henvendelser fra foresatte, klubber, arenaeiere og andre interessenter om dette temaet, og flere er bekymret for utviklingen.

Denne veiledningen går gjennom de delene av personvernregelverket vi får flest henvendelser om, men er ikke en fullstendig gjennomgang av alle pliktene. For involverte aktører og beslutningstakere, kan det i tillegg oppstå etiske eller politiske problemstillinger. Slike spørsmål faller utenfor Datatilsynets myndighetsområde, og vi vil ikke gå inn på dette her.

Et sentralt budskap i denne gjennomgangen er at strømming av idretter hvor flere barn eller unge filmes samtidig, ofte ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket, med mindre det er snakk om toppidrett med allmenn interesse. For strømming av individuelle idretter hvor bare en eller to vanligvis filmes, må det normalt hentes inn gyldig samtykke fra barnets foreldre.

Definisjoner

Veiledningen gjelder strømming av idrettsarrangement for barn.

Med strømming (engelsk: streaming) mener vi overføring av video til mottakere over internett. Som regel er det snakk om direkte overføring, men veiledningen gjelder også for publisering av opptak på internett i etterkant av arrangementet.

Med barn mener vi alle personer under 18 år. Barn er en sårbar gruppe som har et særskilt vern etter personvernregelverket. Dette vernet vil være sterkere jo yngre barnet er.

Merk! Deler av denne veiledningen vil også være relevant for publisering av bilder fra idrettsarrangement for barn, og innholdet vil dessuten være relevant for strømming eller publisering av opptak av andre typer arrangementer for barn og unge.