Strømming av idrettsarrangement for barn

Samtykke

For at et samtykke skal være gyldig, må det være:

  • frivillig
  • spesifikt
  • informert
  • utvetydig
  • gitt gjennom en aktiv handling
  • dokumenterbart
  • mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt

Alle disse vilkårene må være oppfylt for at samtykke skal være gyldig, ellers er behandlingen ulovlig. Datatilsynet har en generell veiledning om samtykke, og vi vil her gå inn på noen problemstillinger som er særlig relevante for strømming av idrett for barn.

Hvem skal det bes om samtykke fra?

I utgangspunktet er det de foresatte som må gi samtykke til behandlingen av barnas personopplysninger frem til de fyller 18 år. Det er de foresatte som kan vurdere når barnet eventuelt anses som modent nok til å råde over egne personopplysninger i ulike situasjoner.

Selv om de foresatte har samtykket, er det viktig å ta hensyn til barnas integritet og rett til personvern. Etter hvert som barna blir eldre, har de stadig større selvbestemmelsesrett, og skal involveres i beslutninger om delingen av personopplysningene deres. Barn bør derfor spørres i tillegg til foreldrene, og om barnet ikke ønsker strømming, bør det respekteres. Datatilsynet har en egen veiledning om deling av bilder av barn, som også kan være relevant i forbindelse med strømming.

Eksempel 1

Frida ønsker å publisere et opptak på sosiale medier av sønnen på 15 år som konkurrerer i bueskyting. Hun spør sønnen om dette er greit, og han svarer at han gjerne vil at filmen legges ut. Fordi moren har samtykkekompetansen og sønnen også ønsker publisering, kan hun i utgangspunktet publisere opptaket etter personvernregelverket. Hun må likevel ta hensyn til barnets beste og sønnens personvern i vurderingen av om hun bør publisere.

Eksempel 2

Olav filmer barnebarnet sin brytekamp. Foreldrene kunne ikke komme, men kan da se opptaket senere. Filmingen er dermed i utgangspunktet utelukkende for personlig og familiemessig bruk, og faller utenfor personvernregelverket.

Etter at barnebarnet og foreldrene har sett opptaket, ønsker de imidlertid at Olav skal legge det ut på sosiale medier. Slik publisering er ikke utelukkende for personlig bruk, og Olav hører derfor med motstanderen i brytekampen og hans foreldre om de ønsker å samtykke til publiseringen. Motstanderens foreldre ønsker ikke at opptaket skal publiseres, og Olav kan dermed ikke publisere klippet.

Hvor frivillig er samtykket?

For at et samtykke skal være frivillig, kan det ikke foreligge noe press for å samtykke eller oppstå negative konsekvenser for foresatte eller utøvere som ikke samtykker. De må være i stand til å foreta et fritt valg, og de må også fritt kunne trekke et samtykke tilbake.

For lagidretter eller andre idretter hvor flere barn deltar og filmes samtidig, kan særlig kravet om at samtykket skal være frivillig, være vanskelig å oppfylle. I situasjoner hvor det at kun én person ikke samtykker fører til at hele arrangementet ikke kan strømmes, vil barna og deres foresatte ofte oppleve et press for å samtykke. Dersom de ikke samtykker, vil det gå ut over alle de barna, foresatte eller andre som ønsker strømming, og det vil kunne komme negative reaksjoner. I noen situasjoner kan også manglende strømming gå ut over inntekter til idrettsklubben. Dersom et samtykke gis under slike omstendigheter, er det normalt ikke gitt frivillig, og det er dermed ikke gyldig etter personvernforordningen.

Eksempel 1

En idrettsklubb ønsker å filme en fotballkamp som spilles av et av ungdomslagene deres. De ber derfor om samtykke fra de foresatte til alle barna som skal delta i kampen, og mottar dette. Marit har gitt samtykke på vegne av sønnen Ole. Ole synes det er ubehagelig å filmes, og Marit ønsker egentlig heller ikke at Ole skulle filmes. Ole vet likevel at mange av kameratene hans på laget synes det er kult å se kampen på internett senere, og vil ikke være den som ødelegger. Han har derfor bedt om at moren samtykker. Moren vet også at Ole sin bestekompis, Michael, har en far som bor på et annet sted i landet og som gjerne ønsker å følge med på sønnens idrettsaktiviteter. Moren vil verken skape problemer for Ole eller for andre, og samtykker derfor på vegne av ham.

På grunn av presset Marit opplever til å samtykke, er ikke dette samtykket gitt frivillig. Selv om idrettsklubben ikke visste om Marit og Ole sin individuelle situasjon, burde det vært klart for klubben at det var sannsynlig at de foresatte ville kunne oppleve et press for å samtykke. Samtykkene er ugyldige og strømming av kampen er ulovlig.

Eksempel 2

En friidrettsklubb ønsker å strømme et lokalt friidrettsstevne for ungdom. De ber på forhånd om samtykke fra foreldrene til utøvere som deltar i idretter hvor de konkurrerer én av gangen, slik som lengdehopp, høydehopp og spydkast. I de tilfellene der foreldrene ikke har gitt samtykke, vises ikke forsøkene i strømmingen. For løpsdistansene hvor det er en rekke deltakere som løper samtidig, vurderer idrettsklubben at et kollektivt press om å samtykke fra deltakerne som ønsker strømming gjør at samtykke ikke kan anses som frivillig. De må derfor vurdere et annet rettslig grunnlag for eventuell strømming av disse øvelsene.

Samtykke må også være et fritt valg for individuelle idretter hvor det typisk filmes et eller to barn samtidig. Samtykket vil blant annet ikke være gyldig dersom utøveren ikke får delta på arrangementet uten å ha samtykket til strømmingen, dersom manglende samtykke får sportslige eller økonomiske konsekvenser, eller dersom utøveren eller foreldrene forøvrig utsettes for press til å samtykke.

Oppsummert

Samtykke vil som hovedregel ikke være et lovlig behandlingsgrunnlag for lagidretter eller andre idretter hvor mange barn deltar og filmes samtidig. Samtykke må også vurderes nøye i forhold til frivillighet i alle sammenhenger der det er færre utøvere.