Strømming av idrettsarrangement for barn

Andre plikter

Vi har en samleside der du finner en generell oversikt over alle virksomhetenes plikter etter personvernregelverket.

De registrertes rettigheter

Alle behandlingsansvarlige skal legge til rette for at de registrerte kan utøve rettighetene sine på en enkel måte. Den registrerte skal ikke måtte lete etter riktig kanal eller elektronisk løsning for å bruke rettighetene – det skal være intuitivt og lett tilgjengelig. Les mer om de registrertes rettigheter.

Som behandlingsansvarlig må du derfor sette av ressurser og ha et system for å behandle forespørsler fra de som filmes. Slike forespørsler skal behandles uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. Dersom det gis avslag, må det gis en begrunnelse for dette og henvises til det relevante unntaket i loven. Å bruke rettighetene sine skal også være gratis for de registrerte.

Ved felles behandlingsansvar skal de som filmes kunne utøve rettighetene sine overfor alle de behandlingsansvarlige.

Personopplysningssikkerhet

Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet sikrer du som behandlingsansvarlig at du behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det innebærer å sette i verk egnede tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å sikre og påvise at personopplysninger behandles i samsvar med regelverket og beskyttes på en tilfredsstillende måte. Les mer om etablering av internkontroll

En særlig problemstilling i forbindelse personopplysningssikkerheten når det gjelder strømming, er å ha effektive tiltak for å sikre at du som behandlingsansvarlig bare filmer det du har til hensikt å filme. Arenaene hvor det utøves idrett, er ofte offentlige områder eller idrettshaller som brukes av både barn og voksne til idrett, lek og fritid. Dersom du filmer feil område eller filmer et område til feil tid, kan du i verste fall risikere at voksne og barn blir filmet uten at de er klar over det, og at dette publiseres på internett. Det må iverksettes effektive tiltak for å forhindre at dette skjer.

Krav om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Dersom det er sannsynlig at en behandling av personopplysninger vil medføre høy risiko for personers rettigheter og friheter, må du som behandlingsansvarlig foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for vernet av personopplysninger før behandlingen starter. Vi har laget en egen generell veiledning om når en slik vurdering er påkrevd og hva den skal inneholde.

Ettersom barn er en sårbar gruppe med behov for særlig vern etter personvernforordningen, skal det lite til for at det kreves at du som behandlingsansvarlig gjennomfører en vurdering av personvernkonsekvenser. En slik plikt vil normalt inntre dersom minst ett av følgende tilleggsvilkår er oppfylt:

  1. Det behandles personopplysninger i stor skala. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom strømmingen skjer systematisk over tid fra mange klubber og lag, for eksempel i regi av en strømmeplattform. Det kan også være aktuelt dersom det er snakk om at et stort arrangement, for eksempel en stor nasjonal eller internasjonal fotballcup, systematisk strømmer kamper fra arrangementet.
  2. Det benyttes ny teknologi. Dette kan være aktuelt dersom strømmingen innebærer bruk av for eksempel intelligent videoanalyse, kunstig intelligens eller lignende.