Strømming av idrettsarrangement for barn

Krav om rettslig grunnlag

All behandling av personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag (rettslig grunnlag) for å være lovlig.

Som behandlingsansvarlig må du identifisere formålet og behandlingsgrunnlaget for strømmingen eller publiseringen av opptaket av idrettsarrangementet før filmingen i det hele tatt starter. Dersom det er flere behandlingsansvarlige involvert, må alle de behandlingsansvarlige ha rettslig grunnlag for behandlingen.

Det er kun to behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 som i praksis vil være relevante å vurdere dersom det er et ønske om å strømme at idrettsarrangement:

  1. Innhenting av gyldig samtykke fra barnas foresatte. Som vi vil komme nærmere inn på i neste kapittel, er imidlertid samtykke normalt ikke aktuelt å bruke for lagidretter eller andre idretter hvor mange barn deltar og filmes samtidig.
  2. En vurdering om at strømmingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til personvernet for de som filmes (interesseavveining). I denne vurderingen skal det tas særlig hensyn til om de som filmes er barn.

Det kreves et behandlingsgrunnlag for behandlingen av hver personopplysning for hvert formål. Dersom flere behandlingsgrunnlag kan passe, må virksomheten bestemme seg for ett behandlingsgrunnlag per formål. Det kan være forskjellige behandlingsgrunnlag for ulike personopplysninger.

Eksempel

En idrettsklubb ønsker å strømme en kretsfinale i tennis i aldersklassen 16 år. Klubben har fått samtykke til strømmingen fra begge utøvernes foresatte, og begge utøverne har også ytret sitt ønske om å filmes. Idrettsklubben vurderer at det ikke er mulig å unngå at også deler av publikum vil filmes. Klubben gir tydelig informasjon til publikum om hvor de kan stå for å unngå å filmes, og filmer heller ikke publikum mer enn strengt nødvendig og fra god avstand.

De vurderer derfor at behandlingen av publikums personopplysninger gjennom strømmingen er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til personvernet til de i publikum som filmes.

I tillegg til personvernregelverket finnes det også andre regler som kan ha betydning for adgangen til å publisere bilder og film av personer på internett. Et eksempel på dette er åndsverkloven § 104 om retten til eget bilde, som også gjelder for publisering av video. Datatilsynet fører ikke tilsyn med åndsverkloven, og vi går derfor ikke nærmere inn på dette, bare fastslår at det finnes andre regler de som strømmer idrett bør være oppmerksomme på.