Strømming av idrettsarrangement for barn

Hvem gjelder veiledningen for?

Veiledningen gjelder i utgangspunktet for alle som strømmer eller publiserer opptak av idrettsarrangementer for barn. Det er likevel noen unntak.

 1. Er du foresatt, familie, venn eller annen nær relasjon og filmer fra et barns idrettsarrangement utelukkende for personlig bruk, vil filmingen som regel ikke omfattes av personvernregelverket. Dette er fordi det gjelder et unntak for rent personlige eller familiemessige aktiviteter. Dette unntaket gjelder likevel ikke dersom opptaket strømmes eller legges ut for en større eller ubestemt krets på internett, for eksempel på sosiale medier. Da vil personvernregelverket og denne veiledningen gjelde.
 2. Medier som er underlagt medieansvarsloven, og som strømmer eller publiserer opptak av idrettsarrangementer for barn utelukkende som en del av sitt journalistiske innhold, vil som hovedregel falle utenfor vesentlige deler av personvernregelverket. Disse aktørene er imidlertid som regel bundet av Vær Varsom-plakaten (presse.no) eller andre presseetiske regler. Dersom du mener at det har skjedd et brudd Vær varsom-plakaten, kan du klage dette inn til Pressens faglige utvalg, PFU (presse.no).
 3. Andre aktører som strømmer eller publiserer opptak for journalistiske formål, men som ikke er underlagt medieansvarsloven, kan også delvis falle utenfor personvernregelverket hvis det er nødvendig for utøvelsen av retten til ytrings- og informasjonsfrihet.

  I vurderingen skal det tas særlig hensyn til:
  • samfunnets interesse i strømmingen eller ytringer den leder frem til
  • adferdsnormer, etiske retningslinjer, selvdømmeordninger eller lignende som bidrar til å ivareta den registrertes personvern ved behandlingen
  • negative konsekvenser en anvendelse av bestemmelser i personvernforordningen eller loven her kan få for utøvelsen av ytrings- og informasjonsfriheten
  • konsekvensene strømmingen kan få for den registrerte, og om den registrerte har et særskilt behov for vern.

  Hva som er journalistiske formål, skal i utgangspunktet tolkes vidt. Det omfatter enhver person som utøver journalistisk virksomhet, og virksomheter som har til formål å spre opplysninger, synspunkter eller idéer til offentligheten – uansett hvilket middel som anvendes.

  Retten til ytringsfrihet må imidlertid veies opp mot retten til personvern. Strømming av idrettsarrangement for barn berører en gruppe som har særskilt behov for vern. Strømmingen kan potensielt også ha konsekvenser for de registrerte, slik som at deltakere ikke ønsker eller kan delta, økt press, uheldige hendelser som blir filmet og lignende.

  Datatilsynet vurderer at det i praksis sjeldent vil være aktuelt å benytte denne unntaksregelen for aktører som strømmer idrettsarrangementer for barn. For toppidrettsarrangementer med allmenn interesse kan det likevel være unntak.

Eksempel 1

En redaktørstyrt nettavis strømmer finalen av en nasjonal fotballcup for ungdommer via sine nettsider. Der har de også kommentatorer og intervju av spillere og trenere etter kampen. Nettavisen er underlagt medieansvarsloven, og strømmingen skjer for utelukkende journalistiske formål. Strømmingen faller derfor utenfor vesentlige deler av personvernregelverket.

Eksempel 2

En idrettsklubb ønsker å strømme sine kamper på en strømmeplattform. Klubben ønsker at foreldre og venner kan følge barnas kamper dersom de ikke kan møte fysisk, i tillegg til at strømmingen gir en viss inntekt for klubben. Strømmingen skjer ikke for journalistiske formål, og personvernregelverket gjelder i sin helhet for strømmingen. Idrettsklubben må derfor vurdere om strømmingen er i tråd med personvernregelverket.