Opptak og strømming av idrettsarrangementer for barn

Vi får mange henvendelser fra foresatte, trenere og andre kontaktpersoner som er bekymret for at stadig flere idrettsarrangementer for barn filmes eller avbildes og legges ut på internett.

Rettslig grunnlag

Når idrettsforeninger, foreldre eller andre publiserer direktesendinger, videoopptak eller bilder fra idrettsarrangement, er det viktig å være klar over at det fort vil innebære en behandling av personopplysninger om barna som deltar. Filmer og bilder der enkeltpersoner kan kjennes igjen, er personopplysninger. Idrettsforeningen, foreldre og andre må derfor ha et rettslig grunnlag (et behandlingsgrunnlag) for at en slik publisering skal være lovlig.

Et aktuelt rettslig grunnlag kan være samtykke. Det kan også vurderes om publiseringen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til de avbildedes personvern (en interesseavveining). For bilder der konkrete barn er det egentlige motivet (portrettbilde), og ikke selve idrettsaktiviteten (situasjonsbilde), kreves det alltid samtykke.
Les mer om bilder på nett og forskjellen på portrettbilde og situasjonsbilde

Dersom dere skal hente inn samtykke til å publisere video eller bilder av barn, er det viktig å huske at barnas foresatte må samtykke på vegne av barna. Samtykket må være gitt frivillig, noe som betyr at ingen må utsettes for press til å gi samtykke, eller oppleve negative konsekvenser dersom de sier nei. Et samtykke skal også kunne trekkes tilbake til enhver tid.

Selv om de foresatte har samtykket, er det viktig å ta hensyn til barnas integritet og rett til personvern. Barna bør også bli spurt om hva de selv ønsker, og svaret deres bør respekteres dersom de ikke ønsker publisering.

Samtykke må hentes inn før publiseringen, og dersom filmingen eller fotograferingen ikke skjer i privat regi (men for eksempel i regi av en idrettsforening eller en organisasjon), må samtykket hentes før filmingen i det hele tatt starter eller bildet blir tatt. 

Dersom det rettslige grunnlaget som benyttes er interesseavveining, må det tas flere hensyn i vurderingen: Hva er barnas alder, er det individuell idrett eller lagidrett, nivået på idretten (er det snakk om toppidrett eller breddeidrett), idrettens karakter med tanke på bekledning, og om det er trening, kamp eller mesterskap. Alt dette er momenter som bør tas med i vurderingen.

Uavhengig av hvilket rettslig grunnlag som benyttes, er det viktig å være bevisst på at barn sine personopplysninger har et særlig vern.

Vi har laget en generell veiledning om bilder av barn der dere kan lese mer, samt finne konkrete råd og tips.

Må følge personvernprinsippene

De generelle prinsippene for behandling av personopplysninger må alltid følges. Formålsbegrensning, dataminimering og lagringsbegrensning er eksempler på slike prinsipper. Det innebærer blant annet:

  • Kun selve idrettsprestasjonen filmes. Under en fotballkamp vil for eksempel filming av sidelinjen kunne fange opp situasjoner som faller utenfor formålet og skal derfor ikke inkluderes.
  • Opptaket skal kun brukes til spesifikke, saklige, og på forhånd fastsatte formål. Dersom formålet er at foresatte skal kunne se begivenheten, vil det for eksempel ikke være i tråd med formålet dersom strømmingen gjøres allment tilgjengelig på sosiale medier. I stedet kan det benyttes tekniske løsninger som kun gir tilgang til opptaket via en tilsendt lenke.
  • Dersom det publiseres opptak av et arrangement, skal ikke opptaket være tilgjengelig lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med publiseringen. Dersom formålet er at de som ikke kunne møte fysisk skal få mulighet til å se arrangementet på nett, er det ofte ikke nødvendig at opptaket ligger ute i mange dager. Det bør uansett, i tråd med prinsippet om lagringsbegrensning, etableres rutiner for sletting.

Informasjon og rettigheter

Alle som blir tatt bilde av, har krav på lett tilgjengelig og forståelig informasjon om hvordan personopplysningene deres blir brukt. Dersom målgruppen for informasjonen er barn, må informasjonen utformes på en måte som gjør at barn lett kan forstå den.

De som får personopplysningene sine behandlet, har rettigheter etter personvernregelverket, slik som retten til å kreve innsyn i egne opplysninger. De kan også protestere mot behandlingen av personopplysninger, eller kreve at opplysningene slettes.

Vi vil til slutt understreke at voksne har et ansvar for å sikre at idretten er en trygg arena hvor barn kan utfolde seg sportslig. Utstrakt bruk av opptak og strømming vil kunne heve barns terskel for å ville delta. En annen konsekvens kan være at færre voksne møter fysisk fordi det i en travel hverdag blir litt for praktisk å møte digitalt.