Samtykke frå mindreårige

Det er viktig å kjenne reglane for innhenting og bruk av barn og unge sine personopplysningar, både på internett og i andre samanhenger. Her er nokre retningslinjer.

Hovudregelen er at mindreårige som er fylt 15 år, sjølv kan samtykke til innhenting og bruk av eigne personopplysningar. For barn som ikkje er blitt 15 år, må dei føresette samtykke på vegne av barnet.

Tre unnatak

Det er tre aktuelle unnatak frå denne hovudregelen:

  1. Særlege kategoriar av personopplysningar (sensitive opplysningar) skal som utgangspunkt berre innhentast etter samtykke frå foreldra fram til barna har fylt 18 år. Det finst likevel viktige unnatak frå dette. For eksempel har barn rett til å melde seg inn og ut av organisasjonar og religiøse samfunn frå dei er fylt 15 år. Helsevesenet kan også i nokre tilfelle nytte opplysningar om barn utan å informere formyndar om dette frå barnet er 12 år. Deltaking i forsking har som hovudregel 16 års aldersgrense.
    Dersom nokon skal nytte sensitive personopplysningar om barn utan samtykke frå foreldra, skal dette ha heimel i lov. Ved tvil, oppfordrar vi til å be om heimelsgrunnlaget frå den behandlingsansvarlege.
    Dersom du er ein mindreårig som ynskjer meir informasjon om unntaka eller har spørsmål om dine rettar, ber vi deg kontakte Barneombudet.

  2. For småkonkurransar og liknande, der enkle kontaktopplysningar berre skal brukast til eventuell premiering og deretter slettast, kan også mindre barn enn 15-åringar samtykke til deltaking sjølv. Her er det likevel ein føresetnad at opplysningane blir sletta etter premiering, at personverntrusselen er vurdert og klassifisert som særs låg, og at konkurransen er eigna for den aktuelle aldersgruppa.
  3. Bruk av nettenester og appar slik som Facebook, Instagram og Snap, er særskilt regulert i personvernforordninga artikkel 8 (kalla informasjonssamfunnstenester i lovteksten). I Norge er aldersgrensa for å samtykke sjølv til bruk av denne typen tenester satt til 13 år. Dersom barnet er under 13 år, må dei foresatte samtykke til bruken av tenesta.

Hugs at eit samtykke alltid skal kunne trekkjast tilbake, både av den mindreårige og av den føresette. Den mindreårige kan trekkje samtykket tilbake sjølv om det var den føresette som opphavleg ga sitt samtykke til behandlinga. Opplysningane skal alltid slettast når eit samtykke er trekt tilbake.

Spesielt om opplysningar om mindreårige på nett

Ikkje publiser bilete, namn og andre opplysningar om barn og unge på nett utan å ha innhenta samtykke først. Dette kan ha negative konsekvensar, og ein del barn og føresette ønskjer av ulike grunnar ikkje ei slik publisering. Les meir om bilete av born på nett.

Det kan vere gode grunnar til å verne barn og unge mot einskilde miljø eller personar. Opplysningar på internett er søkbare for alle. Det er enkelt å hente inn informasjonen og bruke han i direkte marknadsføring, vidaresal eller til andre framstøyt overfor mindreårige. Slik bruk av opplysningane er oftast uønskt og i mange høve ulovleg.

Informasjon som mindreårige kan forstå

Eit samtykke skal vere frivillig, spesifikt, informert og uttrykkjeleg. Alle fire krava må vere oppfylte for at samtykket skal vere gyldig. Barn og unge har ikkje like god moglegheit som vaksne til å forstå konsekvensane det kan ha å publisere personleg informasjon på Internett. Informasjonen må derfor tilretteleggjast, og dei føresette skal også informerast.

For at samtykket skal være gyldig er det naudsynt med god informasjon. Samtykket må baserast på informasjon om formålet med publiseringa, at det er frivillig å gi frå seg opplysningane/bileta, kor lenge opplysningane vil liggje på nettsida, kva konsekvensar og ulemper dette kan ha, og eventuelt annan informasjon som er naudsynt for at dei føresette og den mindreårige skal kunne bruke rettane sine etter personopplysingslova.

Les tips til kva ei samtykkeerklæring ved fotografering og deling av bilete av barn på nett bør innehalde