Samtykke fra mindreårige

Barn kan være mindre bevisste på risikoer og konsekvenser forbundet med deling av personopplysninger. Dette gjør at reglene for behandling av barns personopplysninger er litt annerledes enn for voksne.

 

Hovedregelen er at barn kan samtykke alene til deling og behandling av egne personopplysninger først når de fyller 18 år (jf. vergemålsloven § 9 om rettslig handleevne). Før dette må foreldrene eller den med foreldreansvar samtykke på barnets vegne. Merk likevel at barn har rett til økt selv- og medbestemmelse med alderen, og at foreldrene derfor bør høre med barna selv før de samtykker på deres vegne (barneloven § 33).

Barn under 18 år kan i noen situasjoner gi samtykke selv dersom de er i stand til å gi et informert og frivillig samtykke (jf. barneloven § 33 og de alminnelige kravene til gyldig samtykke). Dette må vurderes blant annet etter barnets modenhet, og om informasjonen som gis er tilpasset barnets alder og evne til å forstå hva det gir samtykke til. Husk at et samtykke skal gjelde spesifikt for den aktuelle behandlingen. En tommelfingerregel kan være at jo større personvernkonsekvenser behandlingen av opplysninger vil kunne ha, desto høyere terskel bør det være for at barnet kan samtykke selv, uten foreldre.
Les mer om hva et gyldig samtykke er

I tillegg gjelder det  egne regler for når en mindreårig kan gi samtykke på flere områder. Vi vil gå gjennom reglene for noen av de mest praktiske situasjonene under. Merk likevel at de generelle kravene til gyldig samtykke må være oppfylt.

Sosiale medier

Til bruk av nettjenester og apper som for eksempel Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat, kan barn selv gi samtykke fra de er fylt 13 år (personvernforordningen artikkel 8 og personopplysningsloven § 5). Fra da av kan de derfor opprette en egen profil selv – noe som vanligvis vil innebære bruk av personopplysninger. Før dette vil det alltid være foreldrene som må gi samtykke på vegne av barnet.

Helse

Det finnes flere særlover som gir barn rettslig handleevne på helseområdet. Aldersgrensen for samtykke til deling av personopplysninger til slike formål, bør følge de helserettslige myndighetsaldrene.

Mindreårige kan for eksempel selv oppsøke helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten når de er fylt 16 år (helseregisterloven § 15), noe som vil bety at helseopplysningene deres blir behandlet. I noen unntakstilfeller kan barn også gi samtykke alene fra de fyller 12 år, dersom det er særlige grunner til at barnet ikke ønsker at de med foreldreansvar skal få vite om det.

For medisinsk og helsefaglig forskning finnes det en egen forskrift som bestemmer at barn mellom 12 og 16 år selv kan samtykke til behandling av personopplysninger til visse typer forskning.

Utdanning og skole

Mye av behandlingen av personopplysninger i skolen er regulert i lov, og samtykke er derfor ofte et upraktisk behandlingsgrunnlag i denne sammenhengen.

Dere kan lese mer på temasiden vår temaside om barn, unge og skole. Se for eksempel artikkelen om bilder av barn, hvor dere blant annet kan lese om bruken av bilder av barn i skole og barnehage.

Foreninger og tros- og livsynssamfunn

Mindreårige som har fylt 15 år, har rett til selv å melde seg inn og ut av foreninger (barneloven § 32). Ungdommene må derfor også kunne gi samtykke til deling av personopplysninger som er nødvendige til dette.

Mindreåringe kan også selv melde seg inn og ut av tros- og livssynssamfunn etter fylte 15 år (etter tros- og livssynssamfunnsloven § 2). Ungdommene må derfor også kunne samtykke til deling av personopplysninger som er nødvendige til dette.

Netthandel

For å inngå en bindende avtale om kjøp, må man være 18 år (vergemålsloven § 9). Mindreårige kan imidlertid selv råde over egne midler fra de fyller 15 år (vergemålsloven §12). En mindreårig må derfor kunne inngå avtale om kjøp på nett med egne midler etter at de fyller 15 år, og bør dermed trolig også kunne samtykke til deling av personopplysninger i den sammenhengen.