Bruk av digitale hjelpemidler i skolen

De siste årene har det bruken av digitale hjelpemidler – både til hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet – økt kraftig. Det er viktig å ha et bevisst forhold til bruken av slike verktøy.

  1. De ansvarlige i kommunene og skolene, må gi god informasjon til både lærere, foreldre og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger.
  2. Dersom ledelsen er usikre på bruk av nye digitale løsninger, bør de for eksempel kontakte personvernombudet eller sikkerhetsansvarlig i kommunen.
  3. Nye løsninger som tas i bruk, må risikovurderes.
  4. Enkeltlærere må avklare med de de ansvarlige ved skolen før de tar i bruk nye verktøy skolen tidligere ikke har godkjent.
  5. Det er viktig å få inn gode rutiner og bevissthet rundt personvern, personopplysninger og sikkerhet i alle ledd i skolen slik at elevenes personvern ivaretas.

Spesielt om bruk av kamera og digital undervisning

I enkelte sammenhenger med fjernundervisning, har det blitt krevd at elever og studenter skal ha kameraet sitt skrudd på og på den måten vise at de deltar i undervisningen. Det er også tilfeller hvor de som ikke har kameraet påskrudd blir registrert med fravær. Samtidig er det mange som beskriver at påskrudde kameraer oppleves belastende, stressende og ubehagelige.

Ulempene som beskrives er for eksempel at det kjennes som overvåking, at man ikke har kontroll på hvordan bilder av seg selv brukes og at det avslører hjemmeforhold man ikke ønsker å vise frem. Det er også reaksjoner på begrunnelsene som oppgis for krav om at kameraer skal være på.    

Datatilsynet har også blitt kontaktet av lærere/forelesere som mener at det er en ulempe å måtte ha på kameraet sitt når de gir undervisning.

Vi har laget noen generelle råd:

  1. Velg trygge digitale løsninger som ivaretar kravene til personopplysningssikkerhet.
  2. Legg vekt på og ta hensyn til at krav om bruk av kamera oppleves som en større belastning enn om det er tillatt å skru av.
  3. Definer formålene dere ønsker å oppnå, og vurder om det finnes alternativer som er mindre belastende og inngripende.
  4. Ta hensyn til den aktuelle gruppen av elever/studenter i den konkrete situasjonen og lytt til synspunktene de legger frem.
  5. Tilby alternativer dersom noen har særskilte grunner som bør vektlegges.

Gjør vurderinger som skaper balanse

Vurder om kamerabruken er egnet og nødvendig for å oppnå formålet, og om det er mulig å oppnå det samme med andre og mindre belastende metoder. Som eksempel kan det vurderes om det er forskjellige behov i forskjellige undervisningsformer. Rene forelesninger kan kanskje gjennomføres uten kamera, mens det i diskusjoner kan være større grunn til at kameraet skal være på.

Ved å være bevisste på når det kreves at kameraet er på og hvorfor, i tillegg til å involvere og høre på elevenes/studentenes argumentasjon, vil belastningen og ulempene kunne reduseres. Det er også viktig å ta individuelle hensyn der ulempene oppleves ekstra store for enkelte.