Bruk av Google Chromebook og G Suite for Education (og andre skytjenester) i grunnskolen

Bruk av Google Chromebook og G Suite for Education (og andre skytjenester) i grunnskolen

Dette er en gjennomgang av Datatilsynets synspunkter på kommunenes bruk av Google Chromebook og G Suite for Education i grunnskolen. Flere av synspunktene våre er imidlertid overførbare til andre skytjenester også.

Innledning

Bakgrunnen for denne veiledningen er at stadig flere kommuner velger å ta i bruk Google sine løsninger i grunnskolen. Dette har ført til bekymringer hos flere foresatte, som igjen har varslet oss. Gjennom saksbehandlingen vår har vi funnet mangler, og flere av dem er felles for alle kommunene vi har undersøkt.

Temaene vi har valgt å inkludere her, er basert på disse manglene. Informasjonen vi gir er ikke fullstendig, og må ses i sammenheng med annen veiledning på nettsidene våre. Se særlig temasidene om virksomhetenes plikter og de registrertes rettigheter.

Vi går først kort igjennom hva «Google-pakken» inneholder og vår forståelse av hvordan kommunene benytter den. Deretter tar vi for oss de ulike kravene i regelverket hvor vi har funnet avvik hos kommunene. Store deler av veiledningen vi gir her vil også være overførbar til andre skytjenester. Grunnen til at vi har tatt for oss akkurat Google sine produkter i denne veiledningen er at vi nylig har behandlet flere saker relatert til disse.