Sykdom og personvern på arbeidsplassen

Det er mange problemstillinger som kan dukke opp i forbindelse med sykdom, smitte og personvern relatert til arbeidslivet. Her finner du derfor informasjon om relevant regelverk og råd som kan være til hjelp.

Personvernregelverket har regler om at arbeidsgivere kan behandle særlige kategorier av personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Det er viktig å være klar over følgende:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus eller annen sykdom, er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning.

Hva er en helseopplysning?

Helseopplysninger er alle opplysninger som kan si noe om en persons nåværende, tidligere eller fremtidige fysiske eller psykiske helsetilstand.

Helseopplysninger er i tillegg en såkalt særskilt kategori av personopplysninger. Behandling av denne typen opplysninger er i utgangspunktet forbudt, men loven har visse unntak.

Les mer om særskilte kategorier av personopplysninger og unntakene

Informasjon til de ansatte

Vi gjør oppmerksom på at selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene. I tillegg har blant annet arbeidsmiljøloven og smittevernloven begrensninger om hvilke opplysninger de ansatte er pliktige å opplyse om, og i hvilken grad arbeidsgiveren kan behandle opplysningene.

I den grad det vurderes som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiveren gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er smittet eller er i karantene. Pass på at den ansattes integritet og verdighet ivaretas. Bruk sunn fornuft i samarbeid med de som er berørt.

Informasjon til utenforstående

Datatilsynet vurderer det slik at arbeidsgiveren ikke skal videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene til utenforstående. Beskjeden til utenforstående som ønsker å få kontakt med ansatte som er smittet og er i karantene bør i utgangspunktet være at vedkommende ansatt er fraværende eller ikke tilgjengelig.

Hvis den ansatte har hjemmekontor eller lignende, vurder hvordan kontaktinformasjon kan kommuniseres på en god måte, og inkluder den ansatte i vurderingen.

Hvis store deler av ansatte i bedriften eller hele virksomheten ikke er til stede på grunn av karantene eller andre situasjoner, bør ledelsen utarbeide en plan for å informere utenforstående kunder og publikum på en ryddig og god måte som tar hensyn til medarbeidernes situasjon.

Følg til enhver tid helsemyndighetenes råd (Helsedirektoratet.no)

Myndighetenes registrering og bruk av opplysninger

Når det gjelder helsemyndighetenes registrering og bruk av personopplysninger i tider med smittsomme og alvorlige grenseoverskridende sykdommer, tar personvernregelverket høyde for dette og gir egne unntak for behandling av personopplysninger som er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn (personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav i og fortalepunkt 52-54). Vi har særlovgivning som regulerer disse tilfellene i helselovgivningen og smittevernlovgivningen i Norge.

Folkehelseinstituttet fører et eget utbruddsregister over alle utbrudd av koronasmitte i Norge. Sammen med kommunelegen og øvrige helsetjenester sporer de også opp hvem den smittede har hatt kontakt med, registrerer og følger opp.

Les mer om informasjon til pasient ved melding om eller varsling av smittsomme sykdommer (Folkehelseinstituttet.no)