Lydopptak av samtaler

Spesielt om lydopptak i arbeidslivet

Denne artikkelen går nærmere inn på lydopptak i arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Et arbeidsforhold kjennetegnes ved at en arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon mot at en arbeidsgiver betaler lønn. Det er et behov for vern av arbeidstakeren fordi det er et skjevt styrkeforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der arbeidsgiver er den sterkeste parten. Lovverket er derfor særlig lagt opp til å beskytte arbeidstakeren.

Det kan oppstå flere situasjoner på arbeidsplassen der det kan være nyttig å ta lydopptak. Imidlertid er lydopptak et inngripende tiltak som er underlagt begrensninger etter regelverket for arbeidsliv og personvern.

Hovedregel om lydopptak

I utgangspunktet må du be om samtykke og informere før du tar lydopptak. Du må også ha et legitimt formål med behandlingen.

Utgangspunktet er at arbeidsplassen er et sted for yrkesutøvelse og ikke et sted for rent personlige eller familiemessige aktiviteter. Det betyr at hovedregelen om lydopptak og loven gjelder.

Når det tas lydopptak på arbeidsplassen gjelder personvernforordningens generelle rettigheter og plikter, blant annet om innsyn og sletting.

Les om den registrertes rettigheter
Les om arbeidsgivers plikter

Arbeidstakers adgang til å ta skjult lydopptak

Det kan være flere grunner til at en arbeidstaker ønsker å ta skjult lydopptak av samtaler med arbeidsgiveren. Det kan være for å bevise uakseptabel oppførsel fra arbeidsgiveren, eller for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

I enkelte tilfeller vil lydopptak som er utført av arbeidstakeren falle utenfor regelverket. Det er fordi personvernforordningen har et unntak for behandling av personopplysninger som skjer i rent personlige eller familiemessige situasjoner. Det betyr at man ikke trenger å be om samtykke eller informere om at man tar lydopptak i de tilfellene. Lydopptaket vil da kunne utføres skjult i samtaler man selv er en del av. Dette unntaket vil trolig ikke gjelde for arbeidsgivere. I vurderingen av om loven gjelder må man ta hensyn til flere momenter, blant annet hvilken kontekst lydopptaket skjer i.

Det som er avgjørende for om du kan ta skjult lydopptak på arbeidsplassen, av en samtale du selv er tilstede i, er at situasjonen må være av rent personlig art. Det betyr at den har stor betydning for deg som privatperson, ikke som arbeidstaker. Dette vil særlig kunne gjelde i tilfeller som er avgjørende for din personlige integritet og verdighet.

Situasjoner som kan anses som rent personlige er for eksempel gjentatte tilfeller av:

  • Trakassering
  • Mobbing
  • Trusler

Eksempel 1

En arbeidstaker blir mobbet og trakassert av sin arbeidsgiver og ønsker å dokumentere dette gjennom lydopptak for å kunne følge det opp.

I dette tilfellet vil trolig unntaket for rent personlige aktiviteter gjelde. Dette innebærer at arbeidstaker ikke må informere og innhente samtykke fra sin arbeidsgiver. Det vil allikevel være ryddig å informere arbeidsgiver.

Eksempel 2

En arbeidsgiver innkaller arbeidstakeren til en samtale. Arbeidstakeren ønsker å ta skjult lydopptak av møtet. Arbeidstakeren har hatt et ryddig og profesjonelt forhold til sin arbeidsgiver, og ingen indikasjoner på at arbeidsgiver vil oppføre seg kritikkverdig i møte.

I dette tilfellet vil ikke unntaket for rent personlige aktiviteter gjelde. Dersom arbeidstaker skal ta lydopptak må dette følge loven. Dette innebærer at hun på forhånd må informere og innhente samtykke fra sin arbeidsgiver.

Eksempel 3

En arbeidstaker fyller 50 år og kollegaene er samlet i kantina på arbeidsplassen for å feire og spise bløtkake. Jubilanten ønsker å ta lydopptak av at kollegaene synger bursdagssangen. Dette vil være knyttet til hans rolle som privatperson, ikke arbeidstaker. Selv om det skjer på arbeidsplassen.

I dette tilfellet vil trolig unntaket for rent personlige aktiviteter gjelde. Dette innebærer at han ikke må informere og innhente samtykke fra kollegaene. Det vil allikevel være ryddig å informere kollegaene.

Dersom du er usikker bør du ikke ta lydopptak uten å varsle og innhente samtykke.

Det kan også være greit å huske på at skjult lydopptak vil stride mot lojalitetsplikten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Arbeidsgivers adgang til å ta lydopptak

Lydopptak av telefonsamtaler i forbindelse med telefonsalg og kundekontakt utenfor virksomheten har vi skrevet om tidligere i denne veiledningen.

Når en arbeidsgiver opptrer som arbeidsgiver vil ikke lovens unntak for rent personlige og familiemessige aktiviteter være oppfylt. Det betyr blant annet at lydopptak alltid må informeres om på forhånd.

Fordi arbeidsgiveren står i et overordnet forhold til arbeidstakerne er ikke samtykke egnet som grunnlag for å ta lydopptak. Arbeidsgiveren må derfor ha et annet rettslig grunnlag for å kunne gjøre lydopptak. Som utgangspunkt skal det svært mye til for å kunne ta lydopptak av ansatte.

Eksempel

En arbeidsgiver har fått informasjon om at en ansatt skjeller ut kollegaene på morgenmøtene. Dette skaper et dårlig arbeidsmiljø og arbeidsgiver ønsker å ta tak i dette. Når arbeidsgiveren konfronterer arbeidstakeren med utskjellingen benekter hun og sier hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

Arbeidsgiveren ønsker nå å ta skjult lydopptak av møtene for å dokumentere utskjellingen.

I dette tilfellet vil ikke unntaket for rent personlige aktiviteter gjelde. Dette er fordi lydopptaket ikke gjøres som ledd i en rent personlig aktivitet, men i kraft av arbeidsgiveransvaret. Dersom arbeidstakeren skal ta lydopptak må dette følge loven. Dette innebærer at han på forhånd må informere og innhente samtykke fra arbeidstakeren.