Innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale

Særlig om retten til å protestere

Etter e-postforskriften og personvernforordningen har en arbeidstaker rett til å protestere dersom arbeidsgiveren vil gjøre innsyn.

Dersom en arbeidstakeren motsetter seg innsyn i e-post eller private filer og protesterer, heves terskelen for at innsyn er lovlig. For at arbeidstakeren skal kunne bruke sin rett til å protestere er det det er derfor helt avgjørende at vedkommende blir informert om det planlagte innsynet.

For at arbeidsgiveren likevel skal kunne gjennomføre innsynet, må det kunne dokumenteres at det foreligger tvingende berettigede grunner som går foran arbeidstakerens protest. Arbeidsgiveren må altså dokumentere at formålet er så viktig og så tungtveiende at innsynet kan gjennomføres til tross for protesten.

Det skal altså enda mer til for å kunne gjøre innsyn dersom arbeidstakeren protesterer. Et alternativt grunnlag etter at arbeidstakeren har protestert, er at behandlingen foretas for å «fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav».

Samtykke er ikke et lovlig grunnlag for innsyn. Det er heller ikke adgang til å fastsette en instruks eller inngå en avtale som går vekk fra bestemmelsene i forskriften til ugunst for arbeidstageren.

Les mer om retten til å protestere