Lydopptak av samtaler

Når kan man gjennomføre lydopptak?

I dag eier de fleste en mobiltelefon med mulighet for lydopptak. Dette har ført til at lydopptak er mer utbredt i samfunnet, noe som reiser en rekke problemstillinger. Dersom noen tar lydopptak av deg kan dette oppleves inngripende.

Hvis man tar lydopptak uten at de andre som er tilstede er klar over dette, vil dette medføre et skjevt styrkeforhold der parten som er klar over lydopptaket kan formulere seg annerledes. På sikt kan dette begrense enkeltpersoners mulighet til å utrykke seg fritt.

Nedkjølingseffekten

Lydopptak og særlig skjult lydopptak er egnet til skape frykt eller uro. Utbredt bruk av lydopptak kan føre til at personer modererer egne utsagn eller adferd ut fra bekymring over at de blir overvåket eller tatt opptak av. Dette kalles nedkjølingseffekten.

Les mer om nedkjøling her:

Lydopptak av samtaler samler inn mye overskuddsinformasjon, blant annet om en persons stemme og sinnsstemning. Lydopptak av samtaler er derfor å regne som en inngripende form for behandling av personopplysninger. Det finnes andre og mindre inngripende måter å dokumentere samtaler på, for eksempel ved å skrive notater og referater. Dette vil være i tråd med prinsippet om dataminimering i personvernforordningen.

Den som vil registrere, lagre og på annen måte behandle personopplysninger ved hjelp av lydopptak, er ansvarlig for å gjøre dette i samsvar med regelverket.

I korthet kan lydopptak finne sted dersom:

Lydopptak kan tenkes brukt i ulike situasjoner hvor behovet for lydopptak, de interesser man søker å ivareta ved lydopptak og hensynet til dem man tar opp kan variere. Lydopptak må derfor alltid vurderes i hver enkelt situasjon.

Når gjelder personopplysningsloven?

Personopplysningsloven har enkelte begrensninger, og noen typer opptak faller utenfor denne loven. Loven gjelder for eksempel ikke på visse områder slik som politiets bruk av lydopptak i forbindelse med etterforskning av kriminalitet. Her er det andre regler i politiregisterloven og straffeprosessloven som gjelder. 

Et annet eksempel er lydopptak i forbindelse med journalistisk virksomhet, hvor bare enkelte deler av regelverket gjelder.

Personopplysningsloven gjelder heller ikke ved lydopptak som utføres av en person som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter. Les mer om det lenger bak i veiledningen.