Privatpersoners lydopptak

Selv om lydopptaket gjøres av en privatperson, kan opptaket være omfattet av personopplysningsloven.

Reglene gjelder ikke ved lydopptak som utføres av en person som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter. Dette unntaket er ganske snevert, så dersom lydopptaket skal falle utenfor personvernregelverket, må det være fordi både opptaket og sammenhengen opptaket skjer i må anses som rent personlig eller familiemessig aktivitet. I den forbindelse er det ikke avgjørende hvilket formål personen har med opptaket.

Hvis for eksempel foreldrene gjør lydopptak av sitt barn som snakker for første gang og sender dette til besteforeldrene, må det anses som rent personlig eller familiemessig aktivitet. Dette er innenfor familiens private sfære og personvernregelverket vil ikke gjelde.

I situasjoner der det gjøres lydopptak av møter eller undervisning, stiller det seg annerledes. Da vil sammenhengen opptaket skjer i og hensynet til de som er til stede og blir tatt opp, kunne trekke i retning av at det ikke er en rent personlig aktivitet i lovens forstand.
19