Grunnleggende personvernprinsipper

Dataminimering

Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden personopplysninger som hentes inn og behandles til det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Dersom identitetsopplysninger eller personopplysninger ikke er nødvendige for å oppnå formålet, taler dataminimalitetsprinsippet for å ikke samle dem inn eller behandle dem på annen måte. Dataminimalitetsprinsippet kan også være relevant i vurderingen av hvor stort antall personer som skal registreres i et datasett.

Eksempler på tiltak

Det kan gjennomføres tiltak for å:

  • ta stilling til om formålet med behandlingen med rimelighet kan oppfylles på annen måte enn å behandle personopplysninger. I så fall skal det ikke behandles personopplysninger. 
  • sikre at det kun samles inn og brukes relevante og nødvendige personopplysninger. For eksempel kan en kart-applikasjon som viser veien fra A til B ha behov for å vite hvor den registrerte befinner seg når appen er i bruk, men den trenger ikke å vite hvem som bruker appen eller ha tilgang til kontakter eller bilder lagret på telefonen.
  • sikre at det ikke innhentes eller på annen måte behandles personopplysninger om flere personer enn nødvendig. Dette kan være relevant for forskning hvor det må tas stilling til hva som er nødvendig antall deltakere, utvalg/kontrollutvalg for å sikre god nok representasjon.