Lydopptak av samtaler

Hvilke rettigheter har den det gjøres opptak av?

Den det behandles personopplysninger om – som i loven kalles den registrerte – har mange rettigheter etter personvernregelverket. Disse gjelder også ved lydopptak.

Rettighetene dine omfatter blant annet rett til å bli informert, rett til innsyn, rett til å protestere (det vil si motsette seg lydopptak) og rett til sletting.

Du finner en oversikt over rettighetene dine etter personvernregelverket på vår samleside

Nærmere om innsynsretten

Deltagerne i en samtale som blir tatt opp har rett til innsyn i lydopptaket. Innsynsretten kan oppfylles ved at virksomheten utleverer lydopptaket som en lydfil. Deltageren har alltid rett til å motta den første kopien gratis. Innsynsretten gir deg rett til innsyn i opplysninger om deg selv, men ikke om andre. Det betyr at du som utgangspunkt kun har rett til å få innsyn i det du selv har sagt.

Retten til informasjon

Når det registreres og lagres personopplysninger ved lydopptak, skal det altså i utgangspunktet gis informasjon til de det blir gjort opptak av (i samsvar med personvernforordningen artikkel 13).

Det skal blant annet informeres om hvem som er ansvarlig for lydopptaket, kontaktinformasjon til eventuelt personvernombud, formålet med behandling av personopplysninger, rettslig grunnlag for behandling, hvem opplysningene deles med, lagringstid og hvilke rettigheter den det gjøres lydopptak av har.

Dersom noen har tatt et lydopptak av deg som ledd i en rent personlig eller familiemessig aktivitet (se forrige kapittel), gjelder ikke loven. Når loven ikke gjelder har du heller ikke rett til for eksempel innsyn i og sletting av lydopptaket.