Organiseringa av Datatilsynet

Datatilsynet har kring 70 tilsette (inkludert studentar) fordelt på to fagavdelingar, ei kommunikasjonsavdeling og ei administrasjonsavdeling.

Direktør

Direktør for tilsynet er Line Coll. 

 

Coll starta i Datatilsynet 1. august 2022.

Avdeling for handheving av regelverk, internasjonal samhandling og sanksjonar

Jørgen Skorstad

Avdelingsdirektør Jørgen Skorstad (biletet) har det overordna ansvaret for juridisk praksis i Datatilsynet og for vårt internasjonale arbeid.

Avdelinga består av tre seksjonar:

Seksjon for offentlege tenester (seksjonsleiar Camilla Gullborg Nervik) har mellom anna hovudansvar for politi- og justissektoren, utlendingsforvaltninga, helsesektoren, offentleg forvaltning, skule- og barnehagesektoren.

Seksjon for private tenester (seksjonsleiar Ylva Marrable) har mellom anna hovudansvar for bank- og finanssektoren, personvern i arbeidslivet, næringsliv og handel, samt problemstillingar knytta til internett slik som adtech og uønska publisering av personopplysningar.

Internasjonal seksjon (seksjonsleiar Tobias Judin) har hovudansvar for overføring av personopplysningar til tredjeland og vårt internasjonale arbeid.

Avdeling for teknologi, analyse og sikkerheit

Avdelinga har det overordna ansvaret for arbeidet med brudd på personopplysningstryggleiken og tilsynsverksemda i Datatilsynet. Avdelinga har også hovudansvar for drift og digitalisering, tilsynsmetodikk, analyse og strategiarbeid, og har mellom anna ansvar for innebygd personvern og den regulatoriske sandkassa for kunstig intelligens.

Avdelinga består av to seksjonar:

Kristine StenbroSeksjon for teknologi, sikkerheit og tilsyn (fungerande avdelingsdirektør og seksjonsleiar Kristine Stenbro) skal halde seg oppdatert på teknologiske trender og informasjonssikkerheit. Arbeidet omfattar teknologiske vurderingar av personopplysningssikkerheita, tilsyns- og prosjektarbeid. 

Kari LaumanSeksjon for analyse, utgreiing og politikk (fungerande avdelingsdirektør og seksjonsleiar Kari Lauman) skal følgje med på område som påverker personvernet og politiske prosessar i Stortinget, regjeringa og i samfunnet for øvrig. Seksjonen har ansvar for kontakt med relevante FoU-miljø, og jobbar for å få personvern inn i utdanningsløp. Seksjonen skal også analysere og utrede ulike fenomen, samt kunnskapen vi kan hente ut gjennom saksbehandlinga, henvendelsar til veiledningstenesta og tilsyn.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Janne Stang DahlKommunikasjonssavdelinga vert leia av kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl, og har mellom anna ansvar for pressekontakt, datatilsynet.no, personvernbloggen.no og sosiale medier. 

Dei tilsette i avdelinga gir kommunikasjonsfaglege råd i ulike prosjekt, og produserer veiledningsmateriell og nyheitsmeldingar i samarbeid med seksjonane og leiinga.

Til denne avdelinga høyrer også Ressurseining for veiledning og enkel sakshandsaming til. Dette er vår førstelinjeteneste og der studentane er tilknytta.

Administrasjonsavdelinga

Administrasjonssavdelinga vert leia av avdelingsdirektør Thomas Bang. Avdelinga har ansvar for lønn, rekneskap, budsjett, sentralbord, arkiv, bibliotek, internkontroll, rapportering til overordna departement og det overordna personalansvaret. Avdelinga handsamar også krav om innsyn i saksdokument.

Til denne avdelinga høyrer også Seksjon for intern IKT, tryggleik og etterleving (seksjonsleiar Haakon Hegstad) til. Seksjonen har ansvar for å drifte og vedlikehalde Datatilsynets system og infrastruktur. Seksjonen har og ansvar for vårt eige internkontroll- og tryggleiksarbeid, og skal sjå til at vi etterlever ulike lovverk ved rutinemessige risikovurderingar.

Organisasjonskart

organisasjonskart 2023.jpg