Organiseringa av Datatilsynet

Datatilsynet har kring 50 tilsette, fordelt på to fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsavdeling.

DirektørBjørn Erik Thon

Direktør for tilsynet er Bjørn Erik Thon som er inne i sin andre åremålsperiode. 

 

 Fagavdeling 1

Jørgen SkorstadAvdelinga består av to faggrupper som mellom anna har hovudansvar for politi- og justissektoren, offentleg forvaltning, bank og finanssektoren, krenkingar på internett, kameraovervaking, personvern i arbeidslivet, utlendingsforvaltninga og saker om lydopptak. 

I tillegg har ei av gruppene hovudansvar for juridisk rådgjeving til publikum. 

Avdelingsdirektør Jørgen Skorstad har det overordna ansvaret for juridisk praksis i Datatilsynet og for vårt internasjonale arbeid. 

Fagavdeling 2

Avdelinga består av to grupper som har ansvar for mellom anna helsesektoren, skole, Hallstein Husandsamferdsel og internett. Digitaliseringsarbeidet innan offentleg sektor er også denne avdelingas ansvar.

Avdelingsdirektør Hallstein Husand har det overordna og faglege ansvaret for Datatilsynets tilsynsarbeid. Han har også ansvaret for det systematiske arbeidet med informasjonstryggleik og for interne IT-driftsoppgåver.

 

Kommunikasjonsavdelinga - pressekontakt

Janne Stang DahlKommunikasjonssavdelinga har ansvar for pressekontakt, nettsidene og personvernbloggen.no, og vert leia av kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl. 

Dei tilsette i avdelinga gir også kommunikasjonsfaglege råd i ulike prosjekt, og produserer veiledningsmateriell og nyhetsmeldingar i samarbeid med faggruppene og leiinga.

 

Administrasjonsavdelinga

Kjersti PettersenAvdelinga har ansvar for lønn, rekneskap, budsjett, sentralbord, arkiv, bibliotek, internkontroll og rapportering til overordna departement. Avdelinga handsamar også krav om innsyn i saksdokument.

Avdelingsdirektør Kjersti Pettersen har mellom anna det overordna personalansvaret. 

17