Organiseringa av Datatilsynet

Datatilsynet har kring 50 tilsette, fordelt på to fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsavdeling.

DirektørBjørn Erik Thon

Direktør for tilsynet er Bjørn Erik Thon som er inne i sin andre åremålsperiode. 

 

 Fagavdeling 1

Jørgen SkorstadAvdelinga består av to faggrupper som mellom anna har hovudansvar for politi- og justissektoren, offentleg forvaltning, bank og finanssektoren, krenkingar på internett, kameraovervaking, personvern i arbeidslivet, utlendingsforvaltninga og saker om lydopptak. 

I tillegg har ei av gruppene hovudansvar for juridisk rådgjeving til publikum. 

Avdelingsdirektør Jørgen Skorstad har det overordna ansvaret for juridisk praksis i Datatilsynet og for vårt internasjonale arbeid. 

Fagavdeling 2

Helge VeumAvdelinga består av to grupper som har ansvar for mellom anna helsesektoren, skole, samferdsel og internett. Digitaliseringsarbeidet innan offentleg sektor er også denne avdelingas ansvar.

Avdelingsdirektør Helge Veum har det overordna og faglege ansvaret for Datatilsynets tilsynsarbeid. Han har også ansvaret for det systematiske arbeidet med informasjonstryggleik og for interne IT-driftsoppgåver.

 

Kommunikasjonsavdelinga - pressekontakt

Kommunikasjonssavdelinga har ansvar for pressekontakt, nettsidene og personvernbloggen.no. Dei tilsette i avdelinga gir også kommunikasjonsfaglege råd i ulike prosjekt, og produserer veiledningsmateriell og nyhetsmeldingar i samarbeid med faggruppene og leiinga. Avdelinga har for tida ikkje kommunikasjonsdirektør, men håpar å ha dette på plass igjen innan januar 2018. 

Administrasjonsavdelinga

Kjersti PettersenAvdelinga har ansvar for lønn, rekneskap, budsjett, sentralbord, arkiv, bibliotek, internkontroll og rapportering til overordna departement. Avdelinga handsamar også krav om innsyn i saksdokument.

Avdelingsdirektør Kjersti Pettersen har mellom anna det overordna personalansvaret.