Datatilsynets oppgaver

Datatilsynets hovedoppgave er å bidra til at personvernlovgivningen etterleves, og at alle skal ha beskyttelse i tråd med personopplysningsregelverket. Hovedmålet vårt er et godt personvern for alle.

Et uavhengig organ

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativ underordnet Kongen og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). Det at vi er uavhengige betyr at de ikke kan instruere eller gjøre om vedtakene eller avgjørelsene våre. Tilsynet ble opprettet 1. januar 1980.

Vi skal blant annet

  1. føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og at feil og mangler ved behandling av personopplysninger blir rettet. Dette gjøres blant annet gjennom tilsyn og saksbehandling.
  2. holde oss orientert om nasjonal og internasjonal utvikling når det gjelder behandling av personopplysninger.
  3. identifisere farer for personvernet, og gi råd for hvordan farene kan unngås eller begrenses.
  4. være høringsinstans i saker som berører personvern
  5. delta i råd og utvalg.
  6. bistå bransjeorganisasjoner med å gi råd og utarbeide atferdsnormer for å sikre personopplysninger i virksomhetene.
  7. stimulere til opprettelse av personvernombud og bygge kompetanse hos ombudene.
  8. gi råd og informasjon overfor publikum. Dette gjøres blant annet gjennom veiledning på nettsidene og Personvernbloggen. Vi har også en egen veiledningstelefon som er åpen alle hverdager, samt en egen podcast om personvern.
  9. få viktige saker på dagsorden i media og bidra til samfunnsdebatt om personvern.

Dere kan finne en liste over Datatilsynets oppgaver i artikkel 57 i personvernforordningen (lovdata.no)

Spørsmål og svar