Datatilsynets oppgaver

Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Et uavhengig organ

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativ underordnet Kongen og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Det at vi er uavhengige betyr at de ikke kan instruere eller omgjøre våre vedtak eller avgjørelser. Tilsynet ble opprettet 1. januar 1980.

Vi skal blant annet

  1. føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og at feil og mangler ved behandling av personopplysninger blir rettet. Dette gjøres blant annet gjennom tilsyn og saksbehandling.
  2. holde oss orientert om nasjonal og internasjonal utvikling når det gjelder behandling av personopplysninger.
  3. identifisere farer for personvernet, og gi råd for hvordan farene kan unngås eller begrenses.
  4. være høringsinstans i saker som berører personvern
  5. delta i råd og utvalg.
  6. bistå bransjeorganisasjoner med å gi råd og utarbeide atferdsnormer for å sikre personopplysninger i virksomhetene.
  7. stimulere til opprettelse av personvernombud og bygge kompetanse hos ombudene.
  8. ha en ombudsrolle overfor publikum, og gi råd og informasjon. Dette gjøres blant annet ved hjelp av våre nettsider, blogg og veiledere.
  9. få viktige saker på dagsorden i media og bidra til samfunnsdebatt om personvern.

Dere kan finne en liste over Datatilsynets oppgaver i artikkel 57 i personvernforordningen (lovdata.no)

Spørsmål og svar