Datatilsynets personvernombud

Siden Datatilsynet er en offentlig myndighet, har vi opprettet et eget personvernombud i virksomheten. Vårt personvernombud er Ove Skåra.

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger. En dedikert person, som både skal kunne opptre i uavhengighet og som er faglig kompetent, øker sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette komme til nytte for både virksomhet selv og de som virksomheten behandler personopplysninger om.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelser av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer altså i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt.

Les mer om personvernombudsordningen

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om Datatilsynets egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av Datatilsynet. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med personvernombudet.

Kontakt vårt ombud Ove Skåra på  

Dersom du skal sende henvendelsen per post, er adressen:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Merk konvolutten "Datatilsynets personvernombud"

Henvendelser som ikke skal til personvernombudet

Personvernombudet svarer verken på generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Datatilsynet. Datatilsynets veiledningstjeneste besvarer denne type henvendelser.
Les om hvordan du kommer i kontakt med oss

Spørsmål om Datatilsynets arbeid overfor personvernombud i virksomheter, faglig tilbud til ombud, registering av nye personvernombud, med videre, rettes til vår koordinator for personvernombudsordningen