Eurodac

Eurodac (European Asylum Dactyloscopy) er et felleseuropeisk register som lagrer, behandler og sammenligner fingeravtrykkene til asylsøkere og migranter som blir pågrepet ved den ytre Schengen-grensen.

Hovedformålet med registeret er å bidra til å avklare hvilken stat innenfor det såkalte Dublin-samarbeidet som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad. 

Dublin-avtalen

Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse. En asylsøker kan kun få søknaden sin behandlet i ett av Dublin-landene. 

I tillegg kan rettshåndhevende myndigheter, typisk Politiet, gis anledning til å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger i registeret for å forebygge, avdekke eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger.

Eurodac II-forordningen (Forordning (EU) nr. 603/2013, lovdata.no) er gjennomført i norsk rett gjennom utlendingsloven § 101 (lovdata.no) og gjelder som lov, med enkelte unntak. Det følger av utlendingsloven § 101 at personopplysningsloven gjelder for behandlingen av opplysningene hvis ikke annet er bestemt i lov eller forskrift.

Hvilke personopplysninger kan registreres i Eurodac?

I Eurodac kan det registreres opplysninger om personer som har søkt om asyl eller som pågripes i forbindelse med en ulovlig grensepassering. Fingeravtrykk kan bare opptas fra personer som er 14 år eller eldre.

Ved søknad om asyl kan det bl.a. registreres følgende opplysninger:

 • Fingeravtrykk
 • Opprinnelsesstat, sted og dato for søknaden om internasjonal beskyttelse
 • Kjønn
 • Referansenummer som brukes av opprinnelsesstaten
 • Dato for når fingeravtrykkene ble tatt

Opplysningene kan lagres i ti år fra den datoen da fingeravtrykkene ble tatt og skal da slettes automatisk.

I tilfeller hvor en person fra et land utenfor Schengen-området (tredjelandsborger) eller statsløs pågripes i forbindelse med ulovlig passering av ytre Schengen-grense kan bl.a. følgende opplysninger registreres:

 • Fingeravtrykk
 • Opprinnelsesstat, sted og dato for pågripelse
 • Kjønn
 • Referansenummer som brukes av opprinnelsesstaten
 • Dato for når fingeravtrykkene ble tatt

Opplysningene kan lagres i 18 måneder fra den datoen da fingeravtrykkene ble tatt og skal da slettes automatisk.

Rett til informasjon ― Hva skal myndigheter gjøre?

Europeiske tilsynsmyndigheter har i samarbeid med EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) utarbeidet en veileder rettet mot myndigheter og tjenestepersoner som jobber med asylsøkere. Veiledningen gir praktisk støtte til hvordan man informerer asylsøkere om hvordan personopplysningene deres behandles i Eurodac.

Veiledningen er tilgjengelig i norsk versjon og kan leses på EU sine nettsider: Rett til informasjon ― veileder for myndighetene ved innhenting av fingeravtrykk til EURODAC (fra.europa.eu).

De registrertes rettigheter

Hvis du er blitt registrert i Eurodac, har du forskjellige rettigheter:

 • Du har som hovedregel rett til informasjon om hvilke opplysninger som er registrert og rett til innsyn i opplysninger om deg selv.
 • Du har dessuten rett til å få ukorrekte opplysninger rettet og ulovlig registrerte opplysninger slettet.

Henvendelser om innsyn, retting og sletting av personopplysninger rettes til de behandlingsansvarlige, som er:

 • Utlendingsdirektoratet (UDI) er i henhold til utlendingsforskriften § 18-5 behandlingsansvarlig i Norge for behandlingen av personopplysninger i Eurodac. Kontaktinformasjon: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. For henvendelser om innsyn til UDI, se Personer som vil be om innsyn - UDI (udi.no).
 • Kripos er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skal brukes for å forebygge, oppdage og etterforske kriminalitet i samsvar med Eurodac-forordningens (lovdata.no) artikkel 1 nr. 2. Kontaktinformasjon: Kripos, Postboks 2094 Vika, 0125 Oslo

Du kan klage på avgjørelse om innsyn, retting, sletting eller erstatning. Klage skal etter utlendingsforskriften § 18-11 sendes til Utlendingsdirektoratet, som oversender klagen til departementet for avgjørelse.

Datatilsynets rolle og oppgaver

Som nasjonal tilsynsmyndighet skal Datatilsynet føre tilsyn med behandlingen av personopplysninger etter bestemmelsene i Eurodac-forordningen. 

Dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med personvernregelverket, kan du klage til Datatilsynet.

I saker som gjelder Eurodac vil Datatilsynet ta stilling til om vedtak om avslag på innsyn, retting eller sletting er i samsvar med regelverket. Datatilsynet vil også kontrollere at det ikke er registrert opplysninger om personer i Eurodac som er i strid med regelverket.