Terrorbekjempelse og utvikling i lovgivningen

Det er en klar fremvekst av internasjonal og nasjonal lovgivning som har til formål å bekjempe og avdekke terrorhandlinger. Endringene kommer ofte i kjølvannet av terroranslag både nasjonalt og internasjonalt.

Terrorbekjempelse er et viktig og tungtveiende formål, men lovgivning for å bekjempe terror har ofte betydelig personvernkonsekvenser. 

Datatilsynet er opptatt av at:

  1. Tiltakene skal ha klar lovhjemmel, slik at de er demokratisk forankret og forutberegnlige for innbyggerne.
  2. Tiltakene skal være så målrettede som mulig, for å unngå overvåkning og masseinnhenting av opplysninger om store deler av befolkningen.
  3. Tiltakene må være meget godt utredet, inkludert om andre og mindre inngripende tiltak vil ha en tilstrekkelig nytteverdi.
  4. Tiltakene bør bare tillates dersom de har en dokumentert effekt av en viss betydning for formålet og ivaretar behovet for åpenhet og innbyggernes rett på informasjon.
  5. Tiltakene må underlegges god og uavhengig kontroll, særlig når det gjelder hemmelige tjenester, og bruk av skjulte tvangsmidler.

Å delta i debatten om inngripende tiltak er en prioritert oppgave for Datatilsynet.