Om politiregisterloven

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterlover) ble vedtatt i 2010 og trådte i kraft 1. juli 2014. Loven regulerer sammen med politiregisterforskriften politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger, herunder de sentrale politiregistrene.

Politiregisterloven samler reglene om politiets taushetsplikt og regulerer utlevering av og tilgang til opplysninger. Loven inneholder også reglene for politiattest, angir hvilke formål som kan berettige bruk av politiattest, og inneholder bestemmelser om hvilke opplysninger de ulike politiattestene kan inneholde.

Selve bestemmelsene om utstedelse av politiattest finnes derimot i den enkelte særlov som gjelder for det aktuelle samfunnsområdet. Politiregisterforskriftens kapittel 34 hjemler imidlertid adgangen til å utstede politiattest på områder som ikke er lovregulert.  

Behandlingsansvar for registrene

Kripos har behandlingsansvar for 17 av de 19 sentrale politiregistrene, mens Politiets utlendingsenhet og Økokrim har ansvar for ett register hver. Behandlingsansvaret innebærer at de skal se til at behandlingen av opplysninger i registrene er i tråd med gjeldende regelverk for blant annet informasjonssikkerhet, internkontroll og bruken av registrene. Innføring av loven har medført også omfattende endringer i politiets IKT-løsninger.

Innsyn og rettigheter

Publikum har mulighet til å spørre om hva slags informasjon som er registrert om dem selv i politiets registre. Her finnes det imidlertid en rekke begrensninger og unntak.

Les mer om innsyn og hvordan du kan be om innsyn i politiets registre (politiet.no)

Les om hvordan du kan klage på behandling av personopplysninger (politiet.no)

Datatilsynets kontroll med politiets behandling av opplysninger

Tilsyn

Datatilsynet har ansvar for å føre tilsyn med all behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (se politiregisterloven § 58 og politiregisterforskriften §42-1). Unntakene er opplysninger som behandles av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og politiets behandling av saker om kommunikasjonskontroll.

Kontroll etter begjæring fra den registrerte

Dersom du er registrert eller antar at du er registrert i et av politiets registre, kan du henvende deg til Datatilsynet og be oss om å kontrollere at opplysningene som er registrert om deg er behandlet i samsvar med loven og at reglene om innsyn er fulgt (se politiregisterloven § 59 ). Dette kan du gjøre uavhengig av om du har benyttet deg av klageordningene (klaget til politiet), men vi anbefaler deg å klage til politiet først.