Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Nye regler på vei

Det er vedtatt nye regler i EU som pålegger alle land å ha et system for mobilbasert befolkningsvarsling. 

Reglene om mobilbasert befolkningsvarsling i artikkel 110 i den nye ekomkodeksen (Direktiv 2018/1972/EF) skal implementeres i Norge, og Datatilsynet ga høsten 2021 innspill i høringsprosessen (regjeringen.no) for å bidra til at konsekvensene for personvernet blir utredet og vurdert. 

DSB og Politidirektoratet har fått oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet om å etablere en slik løsning for mobilbasert befolkningsvarsling i Norge. Vi vil følge denne prosessen videre.