Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Vi vil her beskrive vi hvordan tjenester for lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS fungerer og hvilke regler som gjelder for å ta dem i bruk. Veiledningen er først og fremst rettet mot offentlige myndigheter, men vil også kunne være nyttig for teleoperatører og publikum.

Innledning

Hva er lokasjonsbasert SMS-varsling?

Med lokasjonsbasert SMS-varsling mener vi tjenester hvor forskjellige statsmyndigheter, gjennom teleoperatørene, sender ut SMS til alle som oppholder seg i et bestemt geografisk område som defineres av myndigheten, basert på lokaliseringsdata fra innbyggernes mobiltelefoner. Disse tjenestene skiller seg fra mer tradisjonelle former for befolkningsvarsling på SMS, for eksempel varsling basert på registrert bostedsadresse.

Lokasjonsbasert SMS-varsling kan som hovedregel kun bestemmes/ igangsettes av statlige myndigheter, slik som departementer. Det finnes imidlertid unntak for kommuner. Les mer om dette i kapittelet om identifisering av behandlingsgrunnlag og vilkår. 

Da vi utarbeidet denne veiledningen, var det med bakgrunn i at slik varsling ble tatt i bruk i nye sammenhenger under pandemien, og vi mottok flere henvendelser og klager om disse tjenestene. Flere pekte på uklarheter rundt reglene for å bruke tjenestene. Vi så derfor nærmere på disse varslingstjenestene for å få klarhet i hvordan de behandler personopplysninger, og for å finne ut hvordan ansvaret skal fordeles mellom de involverte partene. Veiledningen er derfor blant annet basert på undersøkelsene vi gjorde av disse tjenestene i 2020, og den ble sendt på høring til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap, Kommunal- og distriktsdepartementet, teleoperatørene og leverandøren før den ble publisert.