Datatilsynets strategi

Våre strategiske mål

Datatilsynet har lovpålagte kjerneoppgaver som innebærer saksbehandling, veiledning, tilsyns- og kommunikasjonsvirksomhet. For å oppnå best mulig personvern, er vi nødt til å prioritere oppgavene og jobbe strategisk. Vi har derfor utarbeidet seks strategiske mål som skal være styrende for Datatilsynets arbeid i tre år, fra og med april 2021.

1. Datatilsynet skal arbeide for en mer rettferdig maktbalanse mellom individet på den ene siden, og kommersielle aktører og det offentlige på den andre

Store kommersielle selskap og offentlige myndigheter sitter på store mengder data om enkeltindivider. For hvert enkelt individ er det vanskelig å ha kontroll over egne opplysninger. Vi vil jobbe målrettet for å styrke personvernprinsippene og ‑rettighetene til den enkelte, samt de demokratiske prinsippene som personvern er en forutsetning for.

Vi skal

 • prioritere prinsippsaker som kan bidra til å endre maktbalansen i favør av enkeltpersoner
 • aktivt håndheve regelverket for å sikre bedre etterlevelse blant aktører som utfordrer personvernet i særlig grad
 • samarbeide med andre tilsyn og relevante organisasjoner for å styrke den enkeltes rettigheter nasjonalt og internasjonalt
 • aktivt påvirke politiske prosesser og lovgivningsarbeid som legger føringer for bruken av personopplysninger i privat og offentlig sektor
 • aktivt delta i debatten om overvåking i samfunnet, og verne om viktige prinsipper i Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Grunnloven
 • jobbe for en mer rettferdig maktbalanse mellom store, utenlandske teknologiselskaper og norske aktører
 • kommunisere arbeidet vi gjør for å bedre maktbalansen i favør av enkelt­personer

2. Datatilsynet skal arbeide for å fremme personvernvennlig digitalisering, innovasjon og utvikling

Bruk av stordata kan bidra til å løse en rekke av utfordringene samfunnet står overfor. Samtidig utfordrer bruken av stordata grunnleggende personvern­rettigheter. Å lage løsninger som muliggjør utnyttelse av store datamengder, samtidig som personvernulempene reduseres mest mulig, vil bli enda viktigere fremover.

Vi skal

 • drifte og videreutvikle en regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens
 • ansvarliggjøre dataintensive aktører til å utvikle og ta i bruk metoder som ivaretar personvernet på en god måte
 • jobbe for at relevante myndigheter setter av mer midler til forskning på personvernfremmende teknologi
 • fremme bruk av innebygd personvern og håndheve brudd ved manglende etterlevelse
 • jobbe aktivt for at universitet og høgskoler innarbeider personvern i alle relevante utdanninger

3. Datatilsynet skal arbeide for at virksomheter har nødvendig kompetanse, forstår viktigheten av godt personvern og etterlever regelverket

Ansvaret for å ivareta personvernet ligger hos virksomhetene som behandler personopplysninger. For å oppfylle regelverkets krav til ansvarlighet må virksomhetene ha vilje og evne til å prioritere kontinuerlig arbeid med å sikre etterlevelse i driften og ivareta de registrertes rettigheter. For å få til dette trenger virksomhetene kompetanse og ressurser, i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvorfor personvern er en viktig verdi både for dem selv og enkeltpersonene de har opplysninger om.

Vi skal

 • synliggjøre at personvern er et konkurransefortrinn, i tillegg til en nødvendighet
 • aktivt bruke samarbeidspartnere i ulike sektorer og påvirke sentrale aktører til å sikre nødvendig kompetanse og etterlevelse
 • oppfordre til utvikling og bruk av selvregulerende mekanismer slik som nasjonale retningslinjer, bransjenormer, standardiserings- og sertifiseringsløsninger
 • gi veiledning og utarbeide verktøy som hjelper virksomhetene å etterleve regelverket
 • bidra til å øke kompetansen om personvernkonsekvensvurderinger
 • jobbe for at personvern er en del av bestillingskompetansen i offentlig og privat sektor, samt at personvernkrav blir en del av offisielle statlige dokumenter
 • kontrollere at virksomhetene ivaretar rettighetene til de registrerte og at de sørger for enkel klagetilgang
 • kontrollere at virksomheter som har plikt til det, oppretter personvern­ombud og at disse ombudene har god kompetanse og rolleforståelse

4. Datatilsynet skal bidra til at individet i større grad kan ivareta sitt eget personvern

Opplysninger om enkeltpersoner er en ressurs som kan utnyttes, og for å beskytte seg selv er det viktig at hver enkelt lett kan finne informasjon om rettighetene sine og selv kunne utøve dem i praksis.

Vi skal

 • synliggjøre verdien av personvern, og konsekvensene av dårlig ivaretatt personvern, for den enkelte og samfunnet som helhet
 • snakke enhetlig og konsekvent i alle kanalene våre og i møte med samfunnet
 • utvikle veiledningsmateriell, selvhjelpsverktøy og maler for å hjelpe enkeltpersoner til å ivareta rettighetene sine
 • påvirke virksomheter og bransjer til å utvikle gode løsninger som hjelper enkeltpersoner til å ivareta rettighetene sine
 • jobbe for å styrke opplæringen om personvern og digital kompetanse i skolen, samt knytte til oss eksterne ungdomsråd eller personvern­ambassadører i målgruppen

5. Datatilsynet skal påvirke, ta lederrollen og fremme kunnskapsutveksling i noen utvalgte internasjonale prosesser for å fremme bedre personvern

Mange personvernrelevante prosesser og beslutninger som påvirker norske innbyggere, blir tatt internasjonalt. Det er derfor viktig at vi tar en aktiv rolle i det internasjonale arbeidet.

Vi skal

 • delta aktivt i europeiske og internasjonale forum og prosjekter for å påvirke beslutninger og praktisering av regelverket som påvirker personvernet til norske borgere
 • bidra i det nordiske samarbeidet
 • bruke det nasjonale arbeidet vårt, blant annet i form av veiledninger, utredninger og avgjørelser, til å skape merverdi internasjonalt
 • hente kompetanse og lære fra det som skjer internasjonalt
 • utveksle erfaringer og samarbeide med andre land, både om utvalgte problemstillinger og i konkrete saker

6. Datatilsynet skal være et kompetent, fleksibelt og fremtidsrettet tilsyn

Vi skal være en kunnskapsbasert arbeidsplass med stor takhøyde og godt arbeidsmiljø.

Vi skal

 • være en aktiv, modig og tydelig stemme i personverndebatten
 • sikre kontinuitet og samhold i en organisasjon som evner å snu seg raskt rundt i møte med nye utfordringer
 • være i forkant av samfunnsmessige og teknologiske trender som har betydning for personvernet
 • samarbeide med relevante forskningsmiljøer og drive eget analysearbeid for å sette fokus på viktige utviklingstrekk som påvirker personvernet
 • sørge for at medarbeiderne våre har kompetansen de trenger for å utføre oppgavene sine på best mulig måte
 • ha åpne arbeidsprosesser med stor mulighet til å påvirke egen arbeids­hverdag
 • jobbe for best mulig ressursplanlegging, grundige risikovurderinger og effektiv saksbehandling