Datatilsynets strategi

Datatilsynet – roller og verdier

Datatilsynet har på den ene siden en reaktiv rolle hvor vi fører tilsyn og kan ilegge sanksjoner. Vi fører tilsyn med personopplysnings­loven, politiregisterloven, kredittopplysningsloven, helseregisterloven, helseforskningsloven, pasientjournalloven og Lov om Schengen informasjonssystem. I tillegg har vi ansvar for tilsyn med forskrift om kameraovervåking i virksomhet og forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk utstyr.

På den andre siden har vi en proaktiv rolle hvor vi gir veiledning om hvordan etterleve regelverket, og vi deltar i det offentlige ordskiftet. Vi veileder myndigheter, virksomheter og enkeltpersoner i personvernspørsmål, vi deltar i personverndebatten, og vi undersøker og deler fakta om personvernets kår, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er derfor viktig for oss at vi bruker virkemidlene våre på en effektiv og rettferdig måte, og at vi er tydelig på hvordan vi praktiserer rollene våre utad.

Verdier

Datatilsynets ansatte har kommet frem til tre verdier vi skal jobbe etter. Vi skal være:

 1. Uredde
  • Vi er en aktiv, modig og tydelig stemme
  • Vi er lydhøre og møter andre med interesse og respekt
 2. Troverdige
  • Vi er kunnskapsrike, etterrettelige og uavhengige
  • Vi jobber utadrettet, tverrfaglig og dialogbasert
 3. Fremtidsrettede
  • Vi er nytenkende og setter tema med stor betydning for personvernet på dagsorden
  • Vi er i forkant og jobber strategisk