Datatilsynets strategi

Datatilsynets strategi

For å oppnå best mulig personvern, er vi nødt til å prioritere oppgavene og jobbe strategisk. Vi har derfor utarbeidet seks, overordnede strategiske mål som skal være styrende for Datatilsynets arbeid i tre år, fra og med april 2021.  

Om strategien

Personvernlandskapet er i stadig endring, og det er viktig at vi i Datatilsynet jobber langsiktig og strategisk, holder oss oppdatert på teknologitrender og sørger for å være godt synlige. I denne strategien har vi derfor definert seks mål som viser hvilken retning vi skal gå de neste tre årene. Målene skal operasjonaliseres i tilsynets virksomhetsplan i hvert av de tre årene strategien gjelder.

Denne strategien trer i kraft tre år etter at et nytt personvernregelverk (GDPR) ble implementert i Europa i 2018. Samtidig står vi i 2021 midt oppe i en verdens­omspennende pandemi. Parallelt opplever vi at bruken av personopplysninger intensiveres både i offentlig og privat sektor. Utviklingen mot det datadrevne samfunn åpner opp for enorme muligheter, men også store farer. Hvorvidt vi makter å treffe den riktige balansen mellom mulighetene og farene, vil bli avgjørende for hvilket samfunn vi skaper sammen. 

I en situasjon der personvernhensyn blir stadig viktigere og der vi opplever stort arbeidspress, må Datatilsynet prioritere ressursene sine på en god måte. Målet med denne strategien er å peke ut en klar retning for arbeidet vårt, samt å være ambisiøse for å sikre godt personvern.

Vi har hentet inspirasjon internt og eksternt i utviklingen av strategien. Vi har gjennomført både samlinger og internt gruppearbeid der vi har identifisert muligheter og utfordringer for personvernet generelt og for tilsynet spesielt. Dette har dannet utgangspunktet for arbeidet.

På bakgrunn av erfaringene våre med innkomne saker og henvendelser, diverse kunnskapsgrunnlag nasjonalt og internasjonalt og den offentlige debatten, har vi utarbeidet en omverdensanalyse som har vært med på å danne grunnnlag for de strategiske målene.

Dere kan lese mer detaljert om arbeidet Datatilsynet gjør gjennom et år i årsrapportene våre