Datatilsynets strategi

Datatilsynets overordnede strategi gjelder fra 1. januar 2018 til og med 31. desember 2020.

I strategien kommer vi nærmere inn på følgende tema:

- Datatilsynet – roller og virkemidler
- Våre verdier
- Hva er personvern?
- Omverdensanalyse – personvern er viktigere enn noensinne
- Strategiske mål

Verdier

Personvernet som menneskerettighet og overordnet verdi er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og i Grunnloven hvor personvernet kommer til uttrykk som en rett til privatliv.

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.» (EMK artikkel 8)

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.
Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.» (Grunnloven §102)

Verdiene som skal prege de ansatte i Datatilsynet og styre vårt arbeid, er at vi skal være uredde, troverdige, entusiastiske og kunnskapsrike.

Strategiske mål

  1. Datatilsynet skal arbeide for en mer rettferdig maktbalanse mellom individet på den ene siden, og kommersielle aktører og det offentlige på den andre.
  2. Datatilsynet skal arbeide for å fremme personvernvennlig digitalisering, innovasjon og utvikling.
  3. Datatilsynet skal arbeide for at virksomheter blir kompetente, forstår viktigheten av godt personvern og etterlever regelverket.
  4. Datatilsynet skal bidra til at individet i større grad kan ivareta sitt eget personvern.
  5. Datatilsynet skal påvirke og ta lederrollen i noen utvalgte internasjonale prosesser for å fremme bedre personvern.
  6. Datatilsynet skal være et kompetent og fremtidsrettet tilsyn.

 Last ned